« Povratak

Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinski načelnik
 
Klasa: 023-05/09-01/1
Urbroj:2198/09-2-10-2             
Starigrad Paklenica, 05. siječnja 2010. godine
 
Temeljem članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), shodno primjeni zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica  lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine"33/01 i 10/02-Odluka Ustavnog suda), članka 68. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“,broj: 16/09) te članka 3. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima u Općini Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“,broj: 26/09), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 05. siječnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju izbora
za vijeća mjesnih odbora Općine starigrad

Članak 1.

            Raspisuju se izbori za vijeća mjesnih odbora i to za:

1.      Mjesni odbor Starigrad Paklenica

2.      Mjesni odbor Seline

3.      Mjesni odbor Tribanj

Članak 2.

            Sukladno članku 69. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Vijeće mjesnog odbora iz članka 1., točke 1 ove Odluke ima  7 članova, a Vijeće mjesnog odbora iz članka 1., točke 2 i 3 ove Odluke ima 5 članova.

Članak 3.

            Izbori će se održati dana 21. veljače 2010. godine (nedjelja) u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

            Ova odluke stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“,   na oglasnoj ploči Općine Starigrad, službenim web stranicama Općine Starigrad i dnevnom listu VOX Glas Zadra.

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

^ Gore