« Povratak

Općinsko vijeće - Konstituirajuća sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad sazvane za 14. lipnja 2013. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Starigrad.

Sjednica je sazvana u skladu s člankom 87. stavkom 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12).

Predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Ivo Gregov dipl. iur., ovlastio je Damira Valčića mag. iur. da vodi konstituirajuću sjednicu do određivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Damir Valčić mag. iur. ima uvodnu riječ, po ovlaštenju predstojnika, pozdravlja prisutne, te moli da se pročitaju prisutni članovi vijeća kako bi se utvrdio kvorum.

Nadalje je zamolio pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad, da napravi prozivku svih prisutnih članova.

Prisutni vijećnici/ce: Zoran Šikić, Jure Tomić, Marina Vukić, Ante Jukić, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Dragan Bucić, Zlatko Marasović, Branko Katić, Role Dokoza i Tomislav Marasović.

Odsutni vijećnici/ce: nema

Od ostalih sjednici prisustvovali: Predstavnik Ureda državne uprave u ZŽ (u ime sazivača sjednice) Damir Valčić, mag. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivan Bušljeta, dipl.oec., voditeljica zapisnika Marija Jukić, načelnik Krste Ramić i zamjenik načelnika Šime Marasović.

Konstatira se, da je prema izvršenoj prozivci utvrđeno, da je sjednici nazočno svih 11 (jedanaest) članova, pa je moguće donošenje pravovaljanih odluka.

Nakon intoniranja državne himne i odavanja počasti minutom šutnje svim poginulim braniteljima, po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave, Damir Valčir mag. iur. je otvorio konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Nakon otvaranja konstituirajuće sjednice, utvrđuje se dnevni red koji je jedinstveno utvrđen za sve jedinice loklane samouprave od strane Središnjeg državnog ureda za upravu, dnevni red može biti nadopunjen. Nakon glasovanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen slijedeći:

DNEVNI RED

(Utvrđivanje kvoruma)

  1. Izbor Mandatnog komisije
  2. Izvješće Mandatnog komisije i verifikacija mandata

-     utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

-     svečana prisega članova predstavničkog tijela

  1. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
  2. Izbor predsjednika i podpredsjednika predstavničkog tijela

 

Točka 1.)

Izbor Mandatnog komisije

Temeljem članka 5. Poslovnika Mandatna komisija ima predsjenika i dva člana, koji se biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika (vijeće ima 11 članova.

Damir Valčić mag.iur. utvrđuje da je zaprimljen jedan prijedlog od strane 1/3 vijećnika za članove Mandatne komisije i sa potpisom dovoljnog broja članova vijeća. Prisutnim članovima vijeća pročitan je pisani  prijedlog članova Mandatne komisije.

Prijedlog je dan na glasovanje, te je jednoglasno donijeta slijedeća :

                                                           Odluka

1. U Mandatnu komisiju izabiru se slijedeći članovi:

-          Tomislav Ramić, predsjednik
-          Ante Jukić, član
-          Tomislav Marasović, član

2. Komisija iz točke 1. ove Odluke podnosi izvješće o provedenim izborima, imenima izabranih članova vijeća, podnijetim ostavkama i stavljanju mandata vijećnika u mirovanje te o zamjenicima članova.

3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije, a stupa na snagu danom donošenja Odluke.

 

Točka 2.)

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

-     utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

-     svečana prisega članova predstavničkog tijela

Damir Valčić mag. iur. predložio je izabranim članovima Mandatne komisije  da predoče članovima vijeća cjelokupno izvješće sa rezultatima izbora za predstavničko tijelo Općine Starigrad provedenih dana 19. svibnja 2013. godine.

Predsjenik Mandatne komisije pročitao je izvješče o provedenim izborima za predstavničko tijelo Općine Starigrad održanim dana 19. svibnja 2013. godine.

Temeljem članka 77. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) i članka 28. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 19/13) utvrđuje se broj članova predstavničkog tijela te se utvrđuje  da su pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u predstavničkom tijelu:

- HDZ je dobio 7 mjesta pa su s liste izabrani: Zoran Šikić, Jure Tomić, Marina  Vukić, Ante Jukić, Tomislav Ramić, Marko Marasović i Dragan Bucić

-  SDP je dobio 2 mjesta pa su s liste izabrani: Zlatko Marasović i Branko Katić

-  NL Role Dokoza je dobila 1 mjesto pa je s liste izabran: Role Dokoza

-  HSS je dobio 1 mjesto pa je s liste izabran: Tomislav Marasović.

Nakon podnesenog izvješća Mandatne komisije utvrđuje se da je Zoran Šikić prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova te u skladu sa člankom 87. stavak 4. predsjedava konsituirajućoj sjednici do izbora predsjednika. Nakon pozdravnog govora i čestitki novoizabranim vijećnicima vijećnik Zoran Šikić poziva članove Općinskog vijeća da pristupe davanju prisege.

Čita se tekst svečane prisege utvrđen člankom 10. Poslovnika koji glasi: „Prisežem da ću prava i obveze vijećnika obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Starigrad i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Starigrad i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“

Nakon što je predsjedavatelj  Zoran Šikić pročitao tekst prisege, a vijećnici su izgovorom riječi „PRISEŽEM“ dali prisegu  te potpisali  tekst svečane prisege.

 

Točka 3.

Izbor Komisije za izbor i imenovanja

Pročitan je pismeni prijedlog za članove Komisije za izbor i imenovanje, potpisanim od strane sedam članova vijeća, te je konstatirano da je jednoglasno donijeta slijedeća:

                                                                      O d l u k a
                                   o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje
 
  1. U Komisiju za izbor i imenovanje izabiru se slijedeći članovi vijeća:
-               Marko Marasović, predsjednik
-               Dragan Bucić, član
-               Role Dokoza, član
  1. Komisija iz točke 1. ove Odluke daje mišljenje o prijedlozima izbora, imenovanja i razrješenja koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji te obavlja i druge poslove utvtrđene aktima Općinskog vijeća.
  2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 4.

 Izbor predsjednika i podpredsjednika predstavničkog tijela

Predsjedavatelj Zoran Šikić poziva članove vijeća da u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća daju prijedloge za predsjednika i potpredsjenika.

Jure Tomić u ime sedam vijećnika predaje pismeni prijedlog za predsjenika Općinskog vijeća potpisan od strane sedam članova vijeća, koji je pročitan i konstatira se da je predan u skladu sa Statutom općine.

Predsjedavatelj Zoran Šikić je dao isto na glasovanje te je nakon provedenog glasovanja konstatirano da su jednoglasno donijete slijedeće:

                                                           O d l u k a
                        o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine Starigrad

1. Jure Tomić, iz Starigrad Paklenice, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

Jure Tomić u ime sedam vijećnika predaje pismeni prijedlog za potpredsjednike  Općinskog vijeća potpisan od strane sedam članova vijeća, koji je pročitan i konstatira se da je predan u skladu sa Statutom općine.

Predsjedavatelj Zoran Šikić je dao isto na glasovanje te je nakon provedenog glasovanja konstatirano da su jednoglasno donijeta slijedeća:

                                                                       O d l u k a
                        o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

1.   Marina Vukić, iz Tribnja Kruščice, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

2.   Tomislav Marasović, iz Starigrada Paklenice, izabire se za  potpredsjenika Općinskog vijeća

3.   Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Jure Tomić dipl.oec. preuzima vođenje sjednice te konstatira da je Dnevni red iscrpljen te zaključuje konstituirajuću sjednicu u 10.14 sati.

 

Zapisnik vodila                                                          Ured državne uprave u Zadarskoj županiji  
  Marija Jukić                                                                           Ovlaštenik predstojnika
                                                                                               Damir Valčić, mag.iur.
 
                                                                                   Prvi izabrani s liste koja je dobila najviše                                                                                    glasova                                  
                                                                                               Dr.sc. Zoran Šikić
 
                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                               Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore