« Povratak

Općinsko vijeće - 9. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 27. srpnja 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 9 . sjednicu  sazvao je za 27. srpnja  2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 27. srpnja 2010. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac, Dragan Jurlina, Role Dokoza, Stanko Sjauš

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Jole Petričević, Josip Marasović i Tomislav Ramić

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 9. sjednicu i utvrdio da je od 13 vijećnika prisutno 10 te da postoji kvorum.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećom točkom:

13. Odluka o uvođenju zona u turističko mjesto Tribanj
14. Zamolbe

Općinsko je jednoglasno (10 glasova Za) prihvatilo prijedlog dnevnog reda sa nadopunom te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

 

DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika Općine Strarigrad 
4.   Odluka o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad 
5.   Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
      Općine Starigrad
6.   Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Osmjeh“
7.   Odluka o izmjenama i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima
            8.   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje
                  komunalne djelatnosti-prijevoz  pokojnika na području Općine Starigrad
            9.   Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje
                  komunalne djelatnosti-prijevoz  pokojnika na području Općine Starigrad
10.  Odluku o radu ugostiteljskih objekata
11. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za
      razdoblje od 01.01.-30.06.2010. godine 
12. Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad
13. Odluka o uvođenju zona u turističko mjesto Tribanj
14. Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je Zapisnik prihvaćen većinom glasova (9 Za i 1 Suzdržan)

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio Općinsko vijeće o aktualnostima u tijeku: tehnički pregled dječjeg vrtića, raspisan natječaj za nabavku opreme za dječji vrtić, mrtvačnica na Novom groblju stavljena funkciju, donešena pravomoćna presuda u sporu vezano za autokamp Punata Šibuljina te je pokrenut ovršni postupak za ustupanje istog od strane nelegalnih posjednika, Vlada RH donijela Odluku o razvrstavanju JLS po stupnju razvijenosti po kojoj Općina Starigrad spada u III skupinu (75%-100% prosjeka razvijenosti RH) koja stupa na snagu 01.01.1011. godine. Nakon izvješća o aktualnostima, točka dnevnog reda otvara se za pitanja i inicijative vijećnika. Tomica Milovac daje primjedbu na ogradni zid sa sjeverne strane na starom groblju te smatra kako bi isti trebalo podignuti kako bi se izbjegao nered do kojeg dolazi zbog trenutnog stanja, također daje prijedlog uređenja igrališta u Tribnju koje smatra neprikladnim. Dragan Jurlina postavlja pitanje gradnje u naselju Bori u Selinama i da li su tu nadležne institucije utvrdili da li je isto u skladu sa Zakonom. Ante Marasović daje primjedbu na naplaćivanje parkinga u Starigradu i da li je isto u funkciji. Role Dokoza predlaže da se uvede red vezano za promet u ulici sv. Jurja te smatra da bi istom trebalo biti dozvoljeno prometovanje samo za stanare iz ulice. Načelnik daje odgovore na pitanja vijećnika: prihvaća inicijativu za uređenje igrališta u Tribnju, o gradnji u naselju Bori u Selinama Općina Starigrad je izvjestila nadležne službe, po odluci koja je donešena o naplati parkinga komunalno poduzeće je nadležno za naplatu istog što i obavlja po informaciji kojom raspolažem, po pitanju regulacije prometa u ulici sv. Jurja Općina Starigrad radi projekt za to i dobivena je suglasnost na projekt.

Ad.3). Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika Općine Starigrad

Temeljem članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 50. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 16/09), Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad. Na temelju istog načelnik podnosi polugodišnje izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2010.godine. Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće, jednoglasno (10 glasova Za) donosi

                                                                       O d l u k u
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine.

 

Ad.4). Odluka o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio potrebu usklađivanja akata sa zakonom. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. Statuta Općine Starigrad, članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u
            o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad, kojom se utvrđuje klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

 

Ad.5). Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te ja na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. Statuta Općine Starigrad, članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad, Općinsko vijeće, jednoglasno (10 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u
            o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Starigrad.

 

Ad.6). Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić, te pojasnio da je  Odluka koja je donešena na sjednici 01. lipnja dostavljena nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na ocjenu sukladnosti za zakonom na koju je isto dalo primjedbe i uputilo na usklađivanje sa zakonom te je Općinskom vijeću dostavljen prijedlog Odluke usklađene sa zakonom. Temeljem članka 31. Statuta Općine Starigrad, članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Općinsko vijeće jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u
            o osnivanju dječjeg vrtića „Osmjeh“, čija je djelatnost predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi.

 

Ad.7). Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. S obzirom da na izlaganje nije bilo pitanja ni primjedbi, Općinsko vijeće je na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 31. Statuta Općine Starigrad, jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u
            o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima, kojom se u članku 2. točka 7. mijenja i glasi: održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika.

 

Ad.8). Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te ispred kluba vijećnika HDZ-a predložio u stručno povjerenstvo slijedeće članove: Jure Tomić, Zoran Vukić i Ivan Bušljeta. Općinsko vijeće je na temelju članka 12. Zakona o koncesijama, članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima i članka 31. Statuta Općine Starigrad, jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u
            o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad a u koje se imenuju: Jure Tomić, Zoran Vukić i Ivan Bušljeta.

 

Ad.9). Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik te pojasnio prijedlog Odluke u kojoj se predlaže koncesija na rok od 5 godina a godišnja naknada za istu ne može biti manja od 2.000,00 kuna. Primjedbu dao Role Dokoza te predložio skidanje donošenja Odluke sa dnevnog reda. Općinsko vijeće je na temelju članka 18. Zakona o koncesijama, članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima i članka 31.  Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (8 Za i 2 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u
            o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad, koja se daje na rok od 5 godina  uz godišnju koncesijsku naknadu koja ne može biti manja od 2.000,00 kuna godišnje.

 

Ad.10). Odluka o radu ugostiteljskih objekata

Predsjednik Jure Tomić dao uvodno izlaganje te dao prijedlog izmjene članka 2. točke 5., točke 6. stavka 2. i članka 4. u dostavljenom prijedlogu odluke. S obzirom da nije bilo primjedbi, Općinsko vijeće je na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i članka 31. Statuta Općine Starigrad, većinom glasova (9 glasova Za, 1 glas Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u
            o radu ugostiteljskih objekata sa izmjenama članka 2.točke 5. točke 5. stavka 2. te članka 4.

 

Ad.11). Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01.-30.06.2010. godine

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te kratko pojasnio prihode i rashode iz proračuna. S obzirom da nije bilo pitanja, Općinsko vijeće je na temelju članka 109. Zakona o proračunu, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka 31. Statuta Općine Starigrad, većinom glasova (9 glasova Za i 1 glas Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u
            o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od. 01.01. do 30.03.2010. godine.

 

Ad.12).Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te izvjestio o prijedlogu Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad za dodjelu javnih priznanja. Odbor je prijedlog uputio Općinskom vijeću  na potvrđivanje nakon što je razmotrio prijedloge koji su pristigli na raspisani natječaj. Prijedlozi su se mogli dostaviti do 15. lipnja 2010. godine, te je ukupno pristiglo 5 prijedloga od kojih su 2 pristigla nakon isteka roka te nisu ni razmatrani. Na raspisani natječaj zaključno sa danom 15. lipnja 2010. godine pristigla su 3 prijedloga te ih je Odbor prihvatio i uputio Općinskom vijeću na potvrđivanje. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. Statuta Općine Starigrad i Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u
            o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad i to:
            1. Grb Općine Starigrad dodjeljuje se ustanovi Bamapharm-ljekarničkoj jedinici Starigrad
            2. Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se:
                        - Matiji Milovac, za humana djela
                        - Anti Krapić, za zapaženi uspjeh i ostvarenje u športu.

 

Ad.13). Odluka o uvođenju zona u turističko mjesto Tribanj

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te izvjestio o prijedlogu Turitičke zajednice o uvođenju zona u turističko mjesto Tribanj koje je posljednjim razvrstavanjem turističkih mjesta u RH provedenim od strane Ministarstva turizma svrstano u razred C, a vezano za paušalno plaćanje boravišne pristojbe. Slijedom gore navedenog Turistička zajednica predlaže uvođenje: Zone I- pojas ispod državne ceste DS s koeficijentom 0,75 i zone II – pojas iznad državne ceste D8 s koeficijentom 0,50. Sukladno zakonu, predstavničko tijelo JLS ovu odluku na prijedlog vijeća TZ-a donosi do  kraja rujna tekuće godine za slijedeću godinu i dostavlja Ministarstvu financija, nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektora i Ministarstvu turizma. Primjedbe i pitanja dali: Ante Marasović i Role Dokoza. Načelnik na temelju sugestija predlaže da se odgodi donošenje Odluke dok se ne dobije detaljnije obrazloženje Turističke zajednice. Općinsko vijeće je na prijedlog načelnika jednoglasno (10 glasova Za) odgodilo donošenje Odluke o uvođenju zona u turističko mjesto Tribanj.

 

Ad.14). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvjestio o zamolbi Zadarske nadbiskupije za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine-zvonik crkve Porođenja blažene djevice Marije u Selinama. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza i Tomica Milovac.  Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u
            o oslobođenju od obaveze plaćanja komunalno doprinosa u iznosu od 11.450,25 kuna za izgradnju zvonika crkve u Selinama.
 

Na ponovljenu zamolbu Katice Batan za kupnju 51 m2 općinskog zemljišta koji je dio č.z. 4190 k.o. Seline. S obzirom da je Općinsko vijeće već donijelo odluku kojom se protivi prodaji istog iz razloga što se nalazi u zoni neizgrađenog građevinskog zemljišta,  općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova), donijelo

                                                                       O d l u k u
            kojom se odbija zahtjev Katice Batan za kupnju dijela č.z. 4190 k.o. Seline iz razloga što ista nije u zoni izgrađenog građevinskog zemljišta.
 

Na zahtjev Krešimira Vukića za legalizaciju zemljišta oznake č.z. 2040 k.o. Tribanj  temeljen na suglasnosti Mjesne zajednice, Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u
            kojom se odbija zahtjev Krešimira Vukića iz razloga što navedeno zemljište nije vlasništvo Općine Starigrad već se radi o vlasništvu pod nadzorom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

 

Sjednica završila sa radom u 10.20 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore