« Povratak

Općinsko vijeće - 9. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u srijedu 18. lipnja 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića "Osmjeh" u Starigradu s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 9. sjednicu  sazvao je za 18. lipnja 2014. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 18. lipnja 2014. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Marko Marasović, Zlatko Marasović, Dragan Bucić, Branko Katić, Role Dokoza, Tome Dokoza i Tomislav Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Marina Vukić (naknadno pristigla u 09.04 sati) i Tomislav Ramić (naknadno pristigao u 09.11 sati).

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 9. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je devet vijećnika od ukupno jedanaest, odsutni su Marina Vukić i Tomislav Ramić.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik daje prijedlog Dnevnog reda na raspravu. Zlatko Marasović daje vijećničko pitanje te daje na znanje mišljenje Ministarstva uprave u svezu sa stupanjem na snagu plana prijma u službu. Načelnik pojašnjava kako je procedura provedena u skladu sa zakonom i uobičajenom praksom te daje na uvid primjer provedbe donošenja i objave Plana prijma u Ministarstvu uprave koje donosi ministar. (Marina Vukić pristigla tijekom rasprave o Dnevnom redu u 9.04) Dnevni prihvaćen jednoglasno (  10 glasova Za).

  DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
  2. Aktualno
  3. Pismo namjere – Hotel Alan d.o.o.
  4. Zamolbe

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Zlatko Marasović dao primjedbu na Zapisnik te upozorio da su vijećnici dobili prijepis zapisnika koji nije identičan onom koji je objavljen (u 1. točki dnevnog reda primjedba koja se odnosi na izjavu Tome Dokoza te pogreška vezano za navod koji se odnosi na nadzor nad šumama). Predsjednik obaviještava da će se ubuduće objavljivati tonske snimke na web stanici općine. ( U 9.11 sati pristigao vijećnik Tomislav Ramić). Zapisnik prihvaćen većinom glasova (9 Za i 1 Protiv).

 

Ad. 2). Načelnik daje izvješće o aktualnostima: vezano za vijećničko pitanje Zlatka Marasovića koje se odnosi na donošenje i primjenu Plana prijma, što se tiče šuma i njihovog održavanja i uređenja a u svezi je sa navodom iz Zapisnika sa 8. sjednice daje izvješće o poduzimanim radnjama. Načelnik izvještava o sudjelovanju u pomoći za poplavama pogođenim područjima u Slavoniji. Radovi na sanaciji općinske zgrade su u tijeku i u skladu sa predviđenom dinamikom, također i radovi na Novom groblju. Što se tiče početka turističke sezone  ove godine je dano malo više naglaska na uređenje, javna rasvjeta u ulici sv. Jurja, uređena je bina na Bikariji, sanirana lučica, Velebitska ulica i ulica Petra Zoranića, u Tribnju saniran prilaz groblju, radovi na igralištu, izvršena je zamjena javne rasvjete, nadohranjene su javne plaže te završena sanacija vodovoda. Načelnik također izvještava da će se uskoro morati pristupiti izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana. Role Dokoza daje primjedbu vezano za Zapisnik i smatra da ga se cenzurira. Postavlja pitanje vezano za popravak ulica, stanju zgrade koja se nalazi u vlasništvu poduzeća Tvin (tko je vlasnik i da li podmiruju svoje obveze prema općini), daje primjedbu vezano za oznaka u mjestu (na tabli za Veliko Rujno trebalo bi staviti i dužinu u km), daje primjedbu vezano za održavanje sastanka iznajmljivača, što se tiče sanacije obale u ulici Sv. Jurja ne slaže se s kritikama, daje primjedbu vezano za nasade u Novom groblju i smatra da treba posaditi zelenilo. Postavlja pitanje vezano uz mogućnost stavljanja krova na crkvicu u starog groblju. Vezano uz bore koji su u vlasništvu Grge Smokrovića i obitelji Katalinić u centu mjesta smatra da bi trebalo upozoriti vlasnike da ih očiste ili u krajnjem slučaju neka to učini komunalno poduzeće na teret vlasnika nekretnina. Načelnik odgovara na postavljena pitanja: slažem se sa primjedbom koja se odnosi na uređenje borove šume, što se tiče uređenja crkve u starom groblju spremni smo to riješiti kad se stvore preduvjeti, problem je što se u crkvi nalaze grobovi i treba ih izmjestiti, što se tiče hortikulturnog uređenja Novog groblja to zahtjeva financijsko ulaganje, projekt je rađen u Rolino vrijeme tražio sam struku za mišljenje vezano za sadnju zelenila. Što se tiče skupa iznajmljivača ostavljam to na rješavanje profesionalcima iz Turističke zajednice. Zgrada u vlasništvu Tvina mora kao i ostali  podmirivati svoje obveze. Proveden je postupak bagatelne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije za ulice. Turistička signalizacija ima svoje propisane standarde. Role Dokoza traži pojašnjenje vezano za izmjene Prostornog plana. Načelnik pojašnjava kako bi Pravilnikom trebala biti definirana zona koja je komunalno opremljena jer trenutno ne postoji mogućnost gradnje u tim zonama. Zlatko Marasović postavlja pitanje o mogućnosti prenošenja grobova iz crkve u Novo groblje te upozorava na potrebu popravka oštećenog krova na crkvi sv. Petra, izvještava o potpisivanju ugovora za sanaciju Pakleničke ulice. Branko Katić postavlja pitanje vezano uz vođenje sporova od strane poduzeća Argyruntum, da li su okončani te pitanje vezano uz isplatu naknade članovima Nadzornog odbora. Načelnik izvještava o stanju sporova koji su okončani i o sklopljenoj nagodbi o načinu plaćanja a odnosi na tvrtke koje su tamponirale put prema Velikom Rujnu. Trenutno se vodi još jedan spor. Za Nadzorni odbor je propisana isplata naknade ali još nije sva isplaćena međutim dio duga se počeo isplaćivati. ( u 10.06 Zlatko Marasović napušta sjednicu). Na pitanje Branka Katića o visini duga, načelnik izvještava da se radi oko 250.000,00 kuna.

 

Ad.3).  Pismo namjere – Hotel Alan d.o.o.

 

Načelnik Krste Ramić izvještava o pismu namjere Hotela Alan d.o.o. za najam zemljišta za izgradnju kampa na lokaciji Pod Bucići u površini od cca 15 hektara. Namjera je investitora izgraditi kamp sa četiri zvjezdice sa popratnim sadržajima. Pod Bucići je prostornim planom definiran kao turistička zona, po primitku pisma namjere tražilo se mišljenje Mjesnog odbora iz Selina koji je suglasan. Ovdje se radi o kompleksnom pitanju, danas se ne može donijeti konačna odluka  ali se može razmotriti želimo li ući u ovaj posao i donijeti odluku kojom se načelnik ovlašćuje da može pristupiti pripremnim radnjama za stavljanje zemljišta u funkciju za koju su potencijalni investitori zainteresirani. Potrebno je kvalitetno odraditi posao, već je postojala inicijativa od strane Hotela Alan koja je odbijena, ovdje se radi o tome da je zemljište ispresjecano za zemljištem koje je privatno vlasništvo, tako da moramo zaštiti interese i privatnih vlasnika kroz naše odluke. Ovo pismo namjere nam je Hotel Alan dao na znanje međutim postupak najma ne može se provesti bez javnog natječaja. Role Dokoza je suglasan da se zemljište stavi u funkciju međutim upozorava da ne treba donositi odluke naprečac, daje primjedbu na pismo namjere tj. smatra da je nedovoljno pojašnjena namjera, također daje primjedbu na navod iz pisma namjera koji se odnosi na zapošljavanje jer smatra kako tu neće imati prednost pri zapošljavanju ljudi iz ovog kraja. Načelnik izvještava da ovdje treba voditi širu raspravu, radi se o interesu za dio zone i radi se o najmu a ne o prodaji. Branko Katić smatra da se ovdje poduzeće Argyruntum može razvijati svoju djelatnost, radi se o tome da Starigrad ima kapacitete ali nema popratne sadržaje, treba vidjeti koji sadržaji nedostaju ovom mjestu te također tražiti mišljenje vlasnika ugostiteljskih objekata. Načelnik izvještava da je komunalno poduzeće osnovano za obavljanje komunalnih djelatnosti koje su definirane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, javnost će biti upoznata s ovim kroz javnu raspravu, teško je ovdje reći da li je povećanje kapaciteta plus ili minus, tržišni pokazatelji u posljednje vrijeme pokazuju trend razvoja kampova. Tomislav Marasović smatra da ovakvih prostora svugdje ima te da Starigrad nije neka destinacija, fali nam popratnih sadržaja. Načelnik smatra da su ovakve zone prilika da se napravi nešto dobro, te je došlo do trenutka da se počne o ovome razmišljati. Predsjednik predlaže da se donese odluka kojom se načelniku daje ovlast za pripremne radnje za provedbu natječaja. Prijedlog odluke dan na glasanje te je Općinsko vijeće većinom glasova (9 Za i 1 Protiv) donijelo Odluku kojom se daju ovlasti načelniku za pripreme za provedbu natječaja za najam zemljišta za izgradnju kampa na lokaciji Pod Bucići u Selinama.

 

Ad.4).  Zamolbe

 

- Role Dokoza: zamolba za isplatu vijećničke naknade za vrijeme bolovanja. Načelnik pojašnjava da se ovdje radi o opravdanom slučaju koji nije definiran odlukom o isplati naknada te je potrebno mijenjati odluku. Role Dokoza smatra da o ovome vijeće ne treba raspravljati jer je već bila slična situacija u vrijeme kad je bio član Poglavarstva. Načelnik ga ispravlja i pojašnjava da nije bila ista stvar da se radilo o tome da je podnio ostavku koju vijeće nije prihvatilo i bilo je upitno da li u slučaju podnošenja ostavke koja nije prihvaćena treba isplatiti naknadu za rad. Predsjednik predlaže da se donese odluka o isplati naknade. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o isplati vijećničke naknade Roli Dokoza, za vrijeme spriječenosti zbog bolesti.

 

- Maša Ljubas: zamolba za otkup dijel č. z. 5489 k.o. Seline, koje je upisano kao put međutim nalazi se unutar ogradnog zida u njenom vlasništvu, cca 4m2. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o otkupu dijela č.z. 5489 k.o. Seline, po cijeni koju odredi sudski vještak, putem javnog natječaja.

 

- Danijel Tomić: zamolba za dodjelu građevinske parcele oznake 3828/19 k.o. Seline, po povlaštenim uvjetima za izgradnju obiteljske kuće, parcelu obitelj Tomić dijelom koristi kao vrt a dijelom kao maslinik već 25 godina. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o raspisivanju natječaja po Odluci o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine Starigrad za prodaju čestice 3828/19 k.o. Seline.

 

- Jakob Pavić i Nevenka Pavić: zamolba za zamjenu dijela č.z. 2364/2 i 2364/15 neposredno uz sazidanu ogradu u njegovom vlasništvu za dio č.z. 2364/1 k.o. Seline u vlasništvu općine tj. u skladu sa trenutnim stanjem na terenu. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o zamjeni dijela čestice 2364/2 i 2364/15 k.o. Seline za dio čestice 2364/1 k.o. Seline u vlasništvu Općine Starigrad tj. u skladu sa trenutnim stanjem na terenu.

 

- Ivica Bušljeta: zahtjev za umanjenje komunalne pristojbe. Načelnik izvještava da je uz zamolbu priložen dokaz tj. uplatnice o sudjelovanju u izgradnji komunalne infrastrukture. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            kojom se odobrava umanjenje pri izračunu komunalnog doprinosa zbog sudjelovanja u izgradnji komunalne infrastrukture.

 

- Stjepan Jagarinec: uvrštenje parcele u građevinsku zonu

- Dujan Knežević: uvrštenje parcele u zonu turističke namjene

S obzirom da se obadvije zamolbe odnose na izmjene prostornog plana i da je u pripremi odluka o izmjenama i dopunama, predlaže se da se stranke pozovu da podnesu zahtjev nakon objave odluke. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

                kojom se Stjepan Jagarinec i Dujan Knežević pozivaju da nakon objave odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana podnesu zahtjev za provođenje izmjena na način kako su zatražili u svojim zamolbama. 

Sjednica je završila sa radom u 11:18

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore