« Povratak

Općinsko vijeće - 8. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 01. lipnja 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 8 . sjednicu  sazvao je za 01. lipnja  2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 01. lipnja 2010. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac,Tomislav Ramić, Dragan Jurlina, Role Dokoza, Stanko Sjauš

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta, voditelj odjela Marin Čavić, zapisničar Marija Jukić i građani Ive Dokoza i Nikola Tesla.

Odsutni vijećnici: nema 

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 8. sjednicu i utvrdio da je prisutno svih 13 vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećim točkama:

9. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića
          10. Tumačenje Odluke o imenovanju direktora t.d. Argyruntum d.o.o.

Općinsko vijeće je većinom glasova (12 Za i 1 Protiv) prihvatilo predloženi dnevni red sa nadopunom, te je za sjednicu  utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru 
4.   Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade za općinskog
      načelnika  i zamjenice općinskog načelnika
5.   Odluka uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog
      zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad
6.   Odluka o uključivanju u projekt „Razvoj Leadera-ova pristupa“ u Zadarskoj
      županiji
7.   Izmjene i dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
8.   Gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad - tzv. „Vrilo Kameno“
9.   Izmjene i dopune odluke o osnivanju Dječjeg vrtića
           10.  Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića
           11.  Tumačenje Odluke o imenovanju direktora t.d. Argyruntum d.o.o.
           12.  Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je Zapisnik prihvaćen većinom glasova (12 Za i 1 Suzdržan)

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio Općinsko vijeće o aktualnostima u tijeku počevši od problema vezanog uz nestanak vode: područje općine je bilo bez vode 5 dana te imam potrebu pojasniti situaciju zbog glasina koje su se pojavile da navodno poduzeće Vodovod nije ni znalo za nastali kvar, njihove službe su znale za kvar i dobio sam tumačenje da se radi o seriji puknuća cijevi, na primjedbe da direktor Vodovoda nije znao za to, postavlja se pitanje da li je nužno da direktor mora znati za to. Druga stvar vezana je uz glasine o kamenu sa rive koji se ugrađuje na Novom groblju, kamen nije nestao već ga je izvođač radova uzeo da ga obradi za ugradnju te je napravljena procjena vrijednosti istog od strane sudskog vještaka te će za tu vrijednost biti umanjen račun u okončanoj situaciji. Načelnik također izvješćuje vijeće o donešenoj presudi Općinskog suda u Zadru o iseljenju Sonje Batelja iz autokampa Punta Šibuljina. (U 9.22 sati Nikola Tesla napustio sjednicu OV) Predsjednik nakon načelnikova izlaganja daje riječ pročelniku JUO Ivanu Bušljeta koji daje izvješće o izradi Urbanističkih planova i izmjenama i dopunama Prostornog Plana. Predsjednik daje vijećnicima riječ za inicijative i pitanja. Role Dokoza postavlja pitanja vezano uz osvjetljenje križa na Novom groblju, sanaciju deponija i pitanje vezano uz izgradnju na Velikom Rujnu te predlaže da Općina Starigrad bude inicijator sastanka na kojem bi se našli s ostalim nadležnim službama i vlasnicima parcela na Velikom Rujno kako bi se riješila dilema što je moguće graditi. Tomica Milovac također podržava inicijativu Role Dokoza za sazivanje sastanka na temu gradnje na Velikom Rujnu. Ante Marasović izražava neslaganje vezano uz bespravnu gradnju na Velikom Rujnu te smatra da vijeće ne bi smjelo podržati takav stav, potrebno je da nadležne službe vrše kontrolu istog, također se osvrće na problem vezano uz nestanak vode te daje primjedbu na čistoću mjesta. Tome Dokoza daje primjedbu vezano uz gradnju na Velikom Rujnu i problem nestanka vode. Jole Petričević daje primjedbu na problem sa vodom, čistoću mjesta i građenja na Velikom Rujnu. Na postavljena pitanja načelnik je dao odgovore. Predsjednik izvješćuje vijeće o raspisanom natječaju za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad međutim pročelnik JUO je napravio propust te nije naveo rok za dostavu prijedloga te ga predsjednik obvezuje da napravi ispravku.

 

Ad.3). Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru

Predsjednik izvješćuje vijeće da je na raspisani natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru na dijelu č.z. 3289 k.o. Seline pristigla samo jedna ponuda od strane U.O. Šime vl. Šime Bucić čija ponuda iznosi 20,10 kuna po metru četvornom što godišnje iznosi 172.860,00 kuna. Godišnja naknada koju plaća ovlaštenik se sastoji i od 5% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru.(Josip Marasović izašao u 10.01 sati) Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama, članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 14. i članka 16. stavka 1 točke A1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o dodjeli koncesije na pomorskom dobru U.O. Šime, vlasnik Šime Bucić, Seline 68, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, za obavljanje turističke djelatnosti-kamp na djelu čestice zemlje broj 3289 k.o. Seline, ukupne površine 8600 metara četvornih.

 

Ad.4). Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Uvodno izlaganje podnio je načelnik općine te pojasnio obvezu općine za donošenje odluke kako bi se ispoštovale zakonske odredbe. Primjedbe i pitanja dao: Ante Marasović. (Josip Marasović se vratio u 10.04 sati) Na temelju članka 31. Statuta i članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.            Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaće iznosi 2,95. Dužnosniku koji dužnost ne obavlja profesionalno naknada za rad utvrđuje se u visini najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. Naknada zamjenice općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika. Koeficijent za obračun naknade iznosi 0,62.

 

Ad.5). Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad                                                    

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te pojasnio prijedlog Odluke koja je u skladu sa člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretninama te je namjera da se ovim natječajem iziđe u susret osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje, natječaj bi obuhvatio 4 parcele u Starigradu, 4 parcele u Tribnju i 4 parcele u Selinama a po početnoj cijeni koju odredi sudski vještak. Mjesni odbor Seline je donio Zaključak kojim se predlaže da se u natječaj uvrste  parcele br. 2379/64, 2379/67, 2379/68 i 2379/69 k.o. Seline. Pitanje dao: Dragan Jurlina. (Jole Petričević izašao u 10.18 sati). Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad za slijedeće nekretnine: za čestice zemlje u k.o. Starigrad 2779/45, 2779/46, 2779/38 i 3156/10, za čestice zemlje u k.o. Seline 2379/64, 2379/67, 2379/68 i 2379/69 i čestice zemlje u k.o. Tribanj 2915/49, 2915/50, 2915/51 i 2915/52 po početnoj cijeni koju odredi sudski vještak.

 

Ad.6). Odluka o uključivanju u projekt „Razvoj Leader-ova pristupa“ u Zadarskoj županiji

Predsjednik dao riječ Marinu Čaviću, koji je pojasnio smisao donošenja Odluke. (Ante Marasović izašao u 10.20) Predsjednik  u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže za predstavnike Općine Starigrad u projektu Marina Čavića i Maria Zubčića. Na temelju članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uključivanju u projekt „Razvoj Leder-ova pristupa u Zadarskoj županiji“, kojom je Općina Starigrad suglasna sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne agencijske grupe u podvelebitskom području Zadarske županije, kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnoj razvoja LAG-om obuhvaćenog područja te se za predstavnike Općine Starigrad imenuju Marin Čavić i Mario Zubčić. (Ante Marasović se vratio u 10.22 sati)

 

Ad.7). Izmjene i dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Predsjednik po ovoj točci daje riječ predlagaču Tomici Milovac. Tomica Milovac pojašnjava prijedlog za izmjenu i dopunu Odluke o ugostiteljskoj djelatnost u kojoj traži nadopunu članka 3. koja bi glasila: „udaljenost od postojećeg ugostiteljskog objekta može biti i manja ukoliko se dobije pismeni pristanak vlasnika postojećeg ugostiteljskog objekta“. Predsjednik iznosi stav kluba vijećnika HDZ-a te daje prijedlog nadopune koji bi glasio „udaljenost od postojećeg ugostiteljskog objekta može biti i manja ukoliko se objekt ne nudi isti asortiman“ i smatra da se ne mogu stvarati uvjeti da netko određuje da li će dati ili ne suglasnost, daje prijedlog kluba vijećnika na glasanje. Na temelju članka 31. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) prihvatilo stav kluba vijećnika HDZ-a. (Role Dokoza napustio sjednicu u 10.28 sati)

 

Ad.8). Gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad – tzv. „Vrilo Kameno“

Predsjednik daje uvodno izlaganje vezano uz nekretninu „Vrilo Kameno“ te izvještava o zahtjevu Ive Dokoza za priključak vode na objekt. Pročelnik daje izvješće o problematici vezano uz objekt „Vrilo kameno“. (Jole Petričević se vratio u 10.30 sati). Predsjednik dao mogućnost Ivi Dokoza da iznese problem vezan za rad caffe bara „Vrilo Kameno“. (Nediljko Sjauš izašao u 11.00 sati i vratio se u 11.02 sati). Nakon izlaganja Ive Dokoza načelnik Krste Ramić pojasnio okolnosti oko prekida opskrbe vodom sa vodovodnog mjerila u vlasništvu Općine Starigrad te se izjašnjava da je to bio jedini način da se Ive Dokoza iseli iz „Vrila Kamenog“. Pitanja i primjedbe dali: Ante Marasović, Dragan Jurlina, Jole Petričević, Tomica Milovac. Nakon rasprave predsjednik dao prijedlog da ostaje na snazi Odluke od 12. ožujka 2009. godine i da se i dalje radi na predmetu. Općinsko vijeće je većinom glasova (10 Za i 2 Suzdržana) prihvatilo prijedlog. (Jole Petričević, Ive Dokoza i Ante Marasović u 11.30 sati napuštaju sjednicu).

 

Ad.9). Izmjene i dopune odluke o osnivanju dječjeg vrtića

Predsjednik dao uvodno izlaganje. Na temelju članka 31. Statuta, članka 7. i 13. Zakona o ustanovama i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju, općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

        o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dječjeg vrtića na način da se iz članka 6. briše stavak 2.

 

Ad.10). Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te pojasnio zakonsku obvezu imenovanja ravnateljice dječjeg vrtića. Na temelju članka 31. Statuta, članka 7. i 13. Zakona o ustanovama i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju, općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                        O d l u k u

            kojom se za  privremenog ravnatelja dječjeg vrtića imenuje Luzarija Marčina.

 

Ad.11). Tumačenje odluke o imenovanju direktora t.d. Argyruntum d.o.o.

Predsjednik izvješćuje o donešenoj odluci o imenovanju direktora t.d. Argyruntum d..o.o. te napominje kako je omaškom u odluci navedeno da će se raspisati natječaj za direktora odmah po donošenju odluke te daje tumačenje odluke. Na temelju članka 35. Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. Statuta a u svezi Odluke o imenovanju Uprave-direktora Argyruntuma d.o.o., Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, prihvatilo

                                                           T u m a č e nj e  O d l u k e

            kojom se potvrđuje da se za direktora tvrtke imenuje Zoran Vukić bez raspisivanja javnog natječaja. Javni natječaj za člana Uprave raspisat će se nakon što Općinsko vijeće utvrdi uvjete za raspisivanje natječaja.

 

Ad.12). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvjestio o zamolbi Dragana Poturice za dokup zemljišta površine 3m2 koji su sastavni dio č.z. 2874/1 k.o. Tribanj. Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prodaji  zemljišta u površini od 3 m2 koji su sastavni dio č.z. 2874/1 k.o. Tribanj po procjeni sudskog vještaka.

Na zamolbu Ante Barić za kupnju zemljišta  č.z. 2137 k.o. Seline za zaokruživanje parcele br. 2132/1 koju bi koristio za sportsko-turističku izgradnju, općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odgađa donošenje odluke o prodaji do konačnog donošenja Urbanističkog plana.

 

Sjednica završila sa radom u 11.39 sati.

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore