« Povratak

Općinsko vijeće - 7. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 01. travnja 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 7 . sjednicu  sazvao je za 01. travnja  2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 01. travnja 2010. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac,Tomislav Ramić, Dragan Jurlina, Role Dokoza, Stanko Sjauš

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta, voditelj odjela Marin Čavić, zapisničar Marija Jukić i građanin Nikola Tesla        

Odsutni vijećnici: nema 

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 7. sjednicu i utvrdio da je prisutno svih 13 vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda. Dnevni rad dan na raspravu.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi dnevni red te je za sjednicu  utvrđen slijedeći

DNEVNI RED: 

      1.      Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.      Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.      Plan razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu
4.      Godišnji obračun Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu
5.      Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica
6.      Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru
7.      Odluka o donošenju Studije opravdanosti i procjena vrijednosti koncesije
8.      Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije
9.      Zamolbe

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo. Zapisnik dan na glasanje i većinom glasova prihvaćen (11 glasova Za,  2 Suzdržana).

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Predsjednik vijeća zbog prisutnosti građanina Nikole Tesle pod točkom dnevnog reda izvješćuje o zahtjevu istog vezano uz čestice zemlje br. 4482 i 3072  kojim se koristi komunalno poduzeće za skladištenje opreme. Načelnik pojašnjava tijek problema vezano uz zahtjeve Nikole Tesla te izvješćuje vijeće da je poduzeto sve da se čestica zemlje br. 4482 koju koristi komunalno poduzeće održava urednom te poziva vijećnike da nakon sjednice iziđu na teren i uvjere se u isto. Predsjednik daje riječ Nikoli Tesla te isti iznosi činjenice vezane uz problem i napominje da komunalno poduzeće trenutno koristi česticu zemlje br. 3072 koja je u vlasništvu Hrvatskih Šuma. Nakon izlaganja Nikola Tesla napušta sjednicu u 9.27 sati. Primjedbe dali: Jole Petričević, Tomica Milovac, Tome Dokoza, Josip Marasović i Role Dokoza.

Načelnik daje izvješće o aktualnostima u tijeku vezano za radove na dječjem vrtiću, Novom groblju, sanaciji zgrade u kojoj je Matični ured te izvješćuje o skorom uvođenju osmosatnog rada Policijskog ureda u Starigradu i dodjeli višenamjenske cisterne od Vlade RH. Pitanja dali: Role Dokoza vezano uz sudski spor koji se vodi na zgradi u Selinama i divlje nasipavanje uz put za Rujno. Tomica Milovac vezano uz izgradnju igrališta  i pomorsko dobro, Jole Petričević vezano uz uređenje plaže prema Kulini i za mogućnost korištenja autocisterne za prijevoz pitke vode, Role Dokoza vezano uz Program poljeprivrednog zemljišta i Stanko Sjauš vezano uz autokamp Šibuljina. Nakon što je načelnik odgovorio na pitanja vijećnika zatvara se točka dnevnog reda.

Ad.3). Plan razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik te pojasnio potrebu donošenja Plana. Primjedbu dali: Ante Marasović i Jole Petričević. Na temelju čl. 39. Zakona o proračunu te čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       P l a n

            razvojnih programa za 2010. godinu sa projekcijom za 2011. i 2012. godinu. Plan je na snazi od 01.01.2010. godine.

Ad.4). Godišnji obračun Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio načelnik te dao kratku analizu prihoda i rashoda. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza, Jole Petričević, Tomica Milovac. Nakon rasprave, na temelju čl. 110. Zakona o proračunu, čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je većinom glasova (11 Za, 2 Suzdržana), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Starigrad za 2009.godinu, kojim se utvrđuju ukupni prihodi i primici, ukupni rashodi i izdaci i višak prihoda.

Ad.5). Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te iznio očitovanje na prijedlog Odluke, dostavljeno od strane Jole Petričevića, MO Seline, MO Starigra i MO Tribanj. Predsjednik Jure Tomić daje prijedlog Odluke kluba vijećnika HDZ-a te istu kratko analizirao. Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac, Tome Dokoza, Ante Marasović, Josip Marasović i Role Dokoza. Nakon rasprave, predsjednik daje na glasanje prijedlog kluba vijećnika HDZ-a. Općinsko vijeće je na temelju čl. 31. Statuta i čl. 10. Zakona o trgovini, većinom glasova (11 Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o trgovini na malo izvan prodavaonica, kojom se određuju: mogući načini prodaje roba i/ili usluga na malo izvan prodavaonica, mjesta/lokacije (prostori) na području Općine Starigrad na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica i izgled objekta za obavljanje trgovine na malo.

Ad.6). Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru

Uvodno izlaganje podnio načelnik vezano uz proceduru davanja koncesije na pomorskom dobru za koju je županija izdala odobrenje. S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik Jure Tomić dao prijedlog članova Stručnog povjerenstva. Na temelju čl. 12. Zakona o koncesijama, čl. 23.st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru kojeg sačinjavaju: predsjednik Krste Ramić, član Jure Tomić i član Dragan Jurlina.

Ad.7). Odluka o donošenju Studije opravdanosti i procjena vrijednosti koncesije

Uvodno izlaganje podnio je pročelnik JUO te pojasnio potrebu donošenja Studije. S obzirom da nije bilo rasprave o prijedlogu Odluke, na temelju čl. 9. Zakona o koncesijama i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o donošenju Studije opravdanosti i procjene vrijednosti koncesije za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja turističke djelatnosti – kamp, na dijelu č.z. 3289 k.o. Seline, površine 8600 m2.

Ad.8). Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije

Uvodno izlaganje o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije podnio načelnik te pojasnio da se koncesije daje na rok od 15 godina računajući od 01.01.2010. godine . Pitanja dali: Role Dokoza. Na temelju čl. 18. Zakona o koncesijama, čl. 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 14. i čl. 16 st. 1. toč. A1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            O javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, za obavljanje turističke djelatnosti-kamp,  na č.z. 3289 k.o. Seline, površine 8600 m2, na rok od 15 godina. Tekst za objavu javnog prikupljanja ponuda nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Ad.9). Zamolbe

- Načelnik Krste Ramić dao pojašnjenje  zamolbe Jurlina Krste pok. Stipana za kupnju zemljišta kat. čes. 4990/6 k.o. Seline te izvjestio vijeće o očitovanju Mjesnog odbora Seline koji smatra da je zahtjev neosnovan te je donio Odluka da ga se kao takvog odbaci. Općinsko vijeće je na temelju očitovanja Mjesnog odbora Seline jednoglasno donijelo

O d l u k e

Odbija se zahtjev Krste Jurlina pok. Stipana  za kupnju čes.zem. 4990/6 k.o. Seline.

 - Na zamolbu Sandre Ivičić za produljenje ljetnog radnog vremena za ugostiteljski objekt, načelnik daje pojašnjenje  te napominje da ista nije u skladu sa Odlukom o ljetnom radnom vremenu ugostiteljskih objekata te da bi se stvorili uvjeti za udovoljavanje zamolbi trebalo mijenjati cijelu Odluku u protivnom bi se ovo smatralo iznimnim odobrenjem. Primjedbe dali: Jole Petričević, Tomica Milovac, Jure Tomić i Tome Dokoza. Predsjednik predlaže da se Mjesnom odboru Starigrad uputi zahtjev za očitovanje o istom te da se nakon istog donese odluka. Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za) prihvatilo prijedlog predsjednika. Također savjetuje vijećnike koji imaju stajalište da treba poduprijeti ovu zamolbu da za jednu od sjednica predlože izmjene Odluke o ljetnom radnom vremenu ugostiteljskih objekata jer se ovakvim zamolbama ne može pristupati selektivno.

Sjednica završila sa radom u 11.16 sati

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore