« Povratak

Općinsko vijeće - 6. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 04. ožujka 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 6 . sjednicu  sazvao je za 04. ožujka 2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 04.ožujka 2010. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac,Tomislav Ramić, Dragan Jurlina, Role Dokoza, Stanko Sjauš

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta, voditelj odjela Mario Zubčić, zapisničar Marija Jukić i građanin Nikola Tesla      

Odsutni vijećnici: nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 6. sjednicu i utvrdio da je prisutno svih 13 vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda. Dnevni rad dan na raspravu. Jole Petričević predložio da se u dnevni red uvrsti predmet Nikole Tesla na što je predsjednik pojasnio da predmet ne spada u djelokrug poslova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi dnevni red te je za sjednicu  utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

2.      Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

3.      Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

4.      Odluka o komunalnim djelatnostima

5.      Odluka o grobljima

6.      Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

7.      Odluka o sufinanciranju prijevoza vode

8.      Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2009. godinu

9.      Izmjene i dopune Odluke o uvjetima raspisivanja javnog natječaja za davanje u zakup nekretnina

10.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja

11.  Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Općine Starigrad

12.  Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik dan na primjedbe. (Nikola Tesla u 9.04 sati napušta sjednicu). Primjedbi nije bilo. Zapisnik dan na glasanje i većinom glasova prihvaćen (11 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan).

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Uvodnu riječ dao načelnik te predložio vijećnicima da daju pitanja i inicijative. Pitanja i inicijative vezano uz projekt izgradnje podvelebitskog vodovodnog pravca dali Jole Petričević i Stanko Sjauš. Pitanja vezano uz izradu Urbanističkih planova postavio Ante Marasović. Nakon što je načelnik odgovorio na postavljena pitanja, predsjednik zatvorio točku dnevnog rada.

Ad.3). Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

Po ovoj točci dnevnog reda načelnik dao analizu prihoda i rashoda u razdoblju od 01.07. – 31.12.2009. godine te istaknuo da je realizacija projekata tekla svojim tijekom između kojih su najvažniji: izgradnja Novog groblja, dječjeg vrtića, zajednički projekt Općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano uz nabavku kanti za otpad i izgradnju zaštitne ograde oko odlagališta otpada Samograd. Istaknuti su i drugi značajniji projekti kao izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja te financiranje rada raznih društva i udruženja građana, sufinanciranja prijevoza vode, stipendiranje studenata te ostale naknade. Izvješće načelnika prihvaćeno sa većinom glasova (11 Za, 1 Suzdržan, 1 Protiv).

Ad.4).Odluka o komunalnim djelatnostima

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te predložio izmjene u čl. 4 predložene Odluke. Pitanja dali: T. Milovac tražio pojašnjenje čl. 2 i čl. 16. Nakon odgovora na pitanja, predsjednik predložio donošenje Odluke sa predloženim izmjenama u čl. 3 toč. 16 i čl. 4. Na temelju čl. 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 31 Statuta, jednoglasno (13 glasova Za) je donešena

                                                                 O d l u k a

            o komunalnim djelatnostima, kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti, način povjeravanja istih i rokovi za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti na području Općine Starigrad.

Ad.5). Odluka o grobljima

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te obratio pozornost na čl. 5 st. 3 vezano uz izdavanje Rješenja o ustupanju na korištenje grobnog mjesta, naknada je prihod općine ako je ujedno i investitor gradnje. Pitanja i primjedbe dali: T. Milovac vezano uz izgradnju kosturnice, J. Petričević vezano uz čl. 26 i čl. 2 i R. Dokoza daje primjedbu o obvezi vođenja grobnog očevidnika. Nakon završene rasprave predsjednik dao Odluku na glasanje. Na temelju čl. 18. stavka 1. Zakona o grobljima i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                  O d l u k u

                o grobljima kojom se određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Starigrad.

Ad.6). Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

Uvodno izlaganje podnio je načelnik općine te kratko obrazložio prijedlog Odluke-1. čitanje. Nakon 1. čitanja dao prijedlog da se MO očituju o odluci i daju prijedloge prije 2. čitanja. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza, Tomica Milovac, Dragan Jurlina i Jole Petričević.  Na pitanja i primjedbe vijećnika da se zaštite vlasnici prodavaonica na trgu S. Radića jer se radi o domicilnom stanovništvu, načelnik upozorava da se treba donijeti odluka gdje je dozvoljena takva djelatnost a ne o kome se radi, jer se u svakom slučaju radi o prihodu domicilnog stanovništvu i kod najma zemljišta za postavljanje trgovina i kod prodaje na trgu S. Radića. Nakon provedene rasprave predsjednik predlaže da se do 15. ožujka dostave prijedlozi u općinsku upravu te se zatvara rasprava do 2. čitanja.

Ad.7). Odluka o sufinanciranju prijevoza vode

Uvodno izlaganje podnio načelnik te dao prijedlog nadopune čl. 3. sa tekstom „a koji nemaju nepodmirenih obaveza prema Općini“. Na izlaganje nije bilo pitanja ni primjedbi te je Općinsko vijeće na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl. 31. Statuta, jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o sufinanciranju prijevoza vode u naselja na području Općine Starigrad u kojima nema vodovodne mreže. Naselja iz odluke su podijeljena u četiri zone te je u odluci navedeno koje područje obuhvaća pojedina zona.

Ad.8). Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te kratko obrazložio izvješće. Na izlaganje nije bilo pitanja ni primjedbi te  je Općinsko vijeće na temelju čl. 11. stavka 4. Zakona o otpadu, članka 50. Statuta, jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, prihvatilo

                                                                       I z v j e š ć e

            o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2009. godinu koje sadrži: mjere gospodarenja otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, mjere upravljanja i nadzor za komunalni otpad, popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta te redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta, otpadom onečišćenog okoliša i ostalih aktivnosti.

Ad.9). Izmjene i dopune Odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnina

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te pojasnio potrebu izmjene i dopune Odluke o uvjetima za raspisivanje natječaja za davanje u zakup nekretnine zbog dijela  koji se odnosi na lokaciju Pisak u Selinama, dio koje  se nalazi unutar granica pomorskog dobra, te se predlaže raspisivanje novog  javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine dijela č.z. 3285 površine 5083 m2  k.o. Seline na lokaciji Pisak po početnoj cijeni od 13.680,00 Eura Primjedbe dali: Role Dokoza, Dragan Jurlina i Jole Petričević. (Role Dokoza u 10.33 sati napustio sjednicu). Općinsko vijeće je na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, čl. 31. Statuta, te odredbi čl. 35. i čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te odredbi čl. 567. do 599. Zakona o obveznim odnosima, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine na način da se čl. 1. Odluke mijenja i glasi: „1. dio čestice zemlje broj 3285 k.o. Seline površine 5083 m2, na lokaciji Pisak-Seline“ . Početna cijena godišnje zakupnine iznosi 13.680,00 eura za dio iz točke 1 čl. 1. i 20.000,00 eura za predmet iz točke 2. Na temelju ove Odluke načelnik će raspisati Javni natječaj za davanje u zakup nekretnine.

Ad.10). Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te pojasnio razloge zbog kojih se donosi Odluka o izmjenama i dopunama odluke, kojom bi se odredila izrada tri plana. Primjedbu dao: Ante Marasović. Nakon rasprave, općinsko vijeće je na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl. 31. Statuta,  jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja na način da se mijenja točka 1. i točka 2. stavak 1. i točka 2. stavak 2. Odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja (Klasa: 350-03/07-01/74 i Ur. Broj: 2198/09-1/1-07-1 od 29. studenog 2007. godine) koje glase: UPU zone pretežito stambene namjene „Seline/Starigrad-uv. Prčine do Jaza Dadića“, UPU zone pretežito stambene namjene „Uvala Jaz.škalice do Sv. Marka“, UPU zone pretežito stambene namjene „Starigrad-ispod magistrale“.

Ad.11). Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladim Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te kratko obrazložio zakonsku obvezu provođenja procedure vezano uz Savjete mladih. Na izlaganje nije bilo pitanja ni primjedbi. Općinsko vijeće je na temelju članak 8. Zakona o savjetima mladih i članka Statuta, jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Općine Starigrad. Ovim Zaključkom usvaja se tekst Poziva koji je njegov sastavni dio.

Ad.12). Zamolbe

Uvodno izlaganje podnio je načelnik, te dao kratko obrazloženje zamolbi vezano uz općinsko zemljište.

Općinsko vijeće je na zamolbe građana vezano uz građevinsko zemljište donijelo jednoglasno (12 glasova Za) slijedeće

O d l u k e

 - Odgađa se rješavanje zamolbe Petra Kneževića za prodaju zemljišta za izgradnju štala za uzgoj koza i konja dok se ne okonča privatni spor vezano uz imovinsko pravne odnose na nekretnini koja se nalazi neposredno uz zemljište koje se traži za izgradnju štala.

- Odobrava se Dragici Domitrović prodaja dijela č.z. 5233 u Selinama zbog legalizacije objekta a po procjeni sudskog vještaka.

- Odgađa se izdavanje suglasnosti Tomislavu Marasović za postavljanje kioska u svrhu prodaje vlastitih pekarskih proizvoda i mjenjačnice do donošenja odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.

 

Sjednica završila sa radom u 11.23 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore