« Povratak

Općinsko vijeće - 5. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 16. prosinca 2009. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 5. sjednicu  sazvao je za 16. prosinca  2009. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 16. prosinca  2009. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac,Tomislav Ramić, Dragan Jurlina, Role Dokoza, Stanko Sjauš

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta, voditelj odjela Marin Čavić  i zapisničar Marija Jukić i građanin Nikola Tesla      

Odsutni vijećnici: nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 5. sjednicu i utvrdio da je prisutno svih 13 vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda.

Općinsko vijeće je jednoglasno bez rasprave prihvatilo predloženi dnevni red te je za sjednicu  utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

2.      Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

3.   Izmjene i dopune Proračuna  Općine Starigrad za 2009. godine

4.   Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu

5.   Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

6.   Izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu

7.   Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2010. godinu

8.   Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu

9.   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

10. Program javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2010. godinu

11. Program javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2010. godinu

12. Plan nabave za 2010. godinu

13. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu

14. Zaključak o prihvaćanju stanja sustava zaštite i spašavanja za 2009. godinu i

     donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na

     području Općine Starigrad za 2010. godinu.

15. Odluka o projekciji Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 2010-2012. godine

16. Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnina

17. Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima

18. Odluka o Općinskom izbornom povjerenstvu za provedbu izbora u  mjesnim odborima

19. Zamolbe

 

Ad.1) Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo. Zapisnik dan na glasanje i prihvaćen sa većinom glasova (12 Za, 1 Suzdržan).

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, pitanja i inicijative vijećnika

Uvodno izlaganje o učinjenom podnio je načelnik Krste Ramić te se osvrnuo na aktulanosti u tijeku vezano za problem prijevoza srednjoškolskih učenika i pokušaj rješavanja problema sa autoprijevoznikom Liburnija iz Zadra i o raspisanom natječaju za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Nakon izlaganja pitanja i inicijative dali: Jole Petričević, Role Dokoza, Ante Marasović, Tomica Milovac i Tome Dokoza. Nakon što je načelnik odgovorio na pitanja vijećnika, predsjednik zatvorio točku dnevnog reda.

 

Ad.3). Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te skrenuo pažnju na bitnije izmjene na prihodovnoj strani te dao kratko izvješće o Proračunu. Pitanja i inicijative dali: Ante Marasović, Jole Petričević, Role Dokoza i Tomica Milolovac. Nakon postavljenih pitanja vezano uz izmjene i dopune Proračuna načelnik dao odgovore te se pristupilo donošenju Odluke. Na temelju članka 7. Zakona o proračunu i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                            O d l u k u

 o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu koje su navedene u tabeli u privitku. Prihodi i primitci te rashodi i izdatci Proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

 

Ad.4) Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić, te pojasnio da Program izgradnje komunalne infrastrukture prati Proračun. Na izlaganje nije bilo pitanje ni primjedbi. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           O d l u k u

o izmjenama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu kojim se određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad.

 

Ad.5). Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić, te pojasnio da Program održavanja komunalne infrastrukture prati Proračun. Na izlaganje nije bilo pitanja ni primjedbi. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 30. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           O d l u k u

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Općine Starigrad za komunlne djelatnosti iz Programa.

 

Ad.6). Izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na dostavljeno izvješće nije bilo pitanja ni primjedbi. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           I z v j e š ć e

o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu.

 

Ad.7). Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te kratko pojasnio kriterije koji su se uzeli u obzirom prilikom sastavljanja prijedloga Proračuna. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza, Tomica Milovac, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Marasović, Stanko Sjauš i Tomislav Ramić. Predsjednik Jure Tomić daje opomenu Anti Marasović i Roli Dokoza zbog ometanja rada sjednice. (Role Dokoza napustio vijećnicu u 10.37 te se vratio u 10.47 u vijećnicu)

 Predstavnik kluba vijećnika HSS-a Jole Petričević podnio je dva amandmana na prijedlog Proračuna:

 Općinsko vijeće nije prihvatilo (1 Za, 12 Protiv) amandman za smanjenje sredstava KUD-u Podgorac.

Općinsko vijeće nije prihvatilo (2 Za, 11 Protiv) amandman za financiranje uređenja Winetou muzeja u Hotelu Alan.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je većinom glasova (12 Za, 1 Suzdržan) donijelo

                                               O d l u k u

                                  o Proračunu Općine Starigrad za 2010.

 

Ad.8). Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 31. Statuta, Općinsko vijće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           P r o g r a m

            izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu, kojim se određuje izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području općine Starigrad.

 

Ad.9). Program održavanja komunalne infrastrukture  za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           P r o g r a m

            održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Općine Starigrad za komunalne djelatnosti iz Programa.

 

Ad.10). Program javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 76. Zakona o športu i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           P r o g r a m

            javnih potreba u sportu u 2010. godini, kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad.

 

Ad.11). Program javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           P r o g r a m

            javnih potreba u kulturi u 2010. godini za Općini Starigrad, kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračuna Općine Starigrad.

 

Ad.12). Plan nabave za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članak 13. Zakona o javnoj nabavi te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                               P l a n  

            nabave za proračunsku 2010. godinu, koji sadrži plan nabave roba, usluga i radova za godinu 2010. na području Općine Starigrad.

 

Ad.13). Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Temeljem članka 14. Zakona o proračunu i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                               O d l u k u

            o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu, kojom se određuje struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

Ad.14). Zaključak o prihvaćanju stanja sustava zaštite i spašavanja za 2009. godinu i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te dao kratko pojašnjenje vezano za obvezu donošenja Zaključka. (Vijećnik Ante Marasović izašao iz vijećnice u 11.00 sati). Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           Z a k l j u č a k

            o prihvaćanju Analize stanja sustave zaštite i spašavanja za 2009. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2010. godinu. (Vijećnik Ante Marasović se vratio u vijećnicu u 11.03 sati).

 

Ad.15). Odluka o projekciji Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 2010-2012. godine

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te dao kratko obrazloženje o postupku i obvezi donošenja istog. Na temelju članka 27. Zakona o proračunu i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                               O d l u k u

            o projekciji Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

(Vijećnik Ante Marasović je uz ispriku zbog neodgodivih obveza napustio sjednicu u 11.10 sati).

 

Ad.16). Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnina

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić u kojem je pojasnio o kojim se nekretninama radi te ostale bitne detalje iz prijedloga Odluke. Predstavnik kluba vijećnika HSS-a Jole Petričević dao je pisani prijedlog izmjene Odluke o raspisivanju natječaja sa prijedlozima koji se odnose na uvažavanje visine ulaganja u kamp prilikom ocjenjivanja ponude, produženje roka zakupa na 20 godina, brisanje odredbe o pravu prvozakupa dosadašnjih zakupnika te da se za isto ishodi mišljenje Ministarstva pravosuđa i na kraju da vlasnik Općina Starigrad omogući nesmetan i dovoljno dug razgled nekretnine. Pitanja i primjedbe dali: Jole Petričević, Josip Marasović, Role Dokoza, Tomica Milovac i Dragan Jurlina.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Općinsko vijeće nije prihvatilo prijedlog  koji je podnio predstavnik kluba vijećnika HSS-a Jole Petričević.

Općinsko vijeće je većinom glasova (9 Za, 3 Suzdržana), na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi, članka 31. Statuta , odredbi čl. 35 i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te odredbi čl. 567. do 599. Zakona o obveznim odnosima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj zajedno sa prihvaćenom  primjedbom o obvezi izražavanja cijene zakupa u kunama i obvezi traženja mišljenja struke tj. nadležnog ministarstva o pravu prvozakupa, donijelo

                                                                  O d l u k u

            o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine č.z. broj 3289 i dio 3285 k.o. Seline, površine 14826 m2 na lokaciji Pisak-Seline i č.z. 2826 k.o. Starigrad površine 12.022 m2 na lokaciji Plantaža-Starigrad. Predmeti zakupa za nadmetanje daju se u zakup na rok od 15 godina.

 

Ad.17). Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Pitanja dali: Jole Petričević. Na temelju članaka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 77. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o provedbi izbora u mjesnim odborima, kojom se uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornih prava i troškovi provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Starigrad.

 

Ad.18). Odluka o Općinskom izbornom povjerenstvu za provedbu izbora  u mjesnim  odborima

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Općinko vijeće je većinom glasova (12 Za), bez rasprave, na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 77. Statuta, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Općinskog izbronog povjerenstva za provođenje izbora za Vijeće mjesnih odobora Općine Starigrad u koje se imenuju:

            - Ante Milovac

            - Slavica Petrus

            - Suzana Galac

            - Sanja Miličević

            - Lucijana Bajlo-Čolak

            - Tanja Ledenko.

 

Ad.19). Zamolbe

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio o zamolbi Božice Dragičević iz Starigrada Paklenice za otkup dijela č.z. 3136/3 k.o. Starigrad. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 Za) na zamolbu Božice Dragičević, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prodaji dijela č.z. 3136/3 k.o. Starigrad u površini od 110 m2 a po cijeni koju odredi sudski vještak.

Predsjednik Jure Tomić daje na znanje zahtjev Nikole Tesla za rješavanje problema vezanog za odlaganje otpada na parceli u vlasništvu njegove majke. Načelnik općine izvjestio da je po zahtjevu komunalno poduzeće dobilo nalog za uklanjanje otpada i rješavanje problema.

 

Sjednica je završila sa radom u 11.59 sati.

 

     Zapisničar                                                                          Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                      Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore