« Povratak

Općinsko vijeće - 4. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 05. studenog 2009. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 4. sjednicu  sazvao je za 05. studenog 2009. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 05. studenog 2009. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac,Tomislav Ramić, Dragan Jurlina

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta  i zapisničar Marija Jukić      

Odsutni vijećnici: Role Dokoza, Stanko Sjauš

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 4. sjednicu i utvrdio da je prisutno 11 vijećnika od ukupno 13.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda.

Općinsko vijeće je jednoglasno bez rasprave prihvatilo predloženi dnevni red te je za sjednicu  utvrđen slijedeći 

DNEVNI RED:

1.      Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad

2.      Izvješće o učinjenom, pitanja i inicijative vijećnika

3.      Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad

4.      Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad

5.      Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju t.d. Argyruntum d.o.o.

6.      Odluka o imenovanju članova skupštine t.d. Argyruntum d.o.o.

7.      Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Starigrad

8.      Zamolbe

Ad.1) Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik dan na primjedbe. Primjedbu dao: Tomica Milovac. Zapisnik dan na glasanje i prihvaćen sa većinom glasova (10 Za, 1 Suzdržan).

Ad.2). Izvješće o učinjenom, pitanja i inicijative vijećnika

Uvodno izlaganje o učinjenom podnio je načelnik Krste Ramić te se osvrnuo na aktualnosti u tijeku tj. na radove vezano uz Novo groblje, izgradnju dječjeg vrtića, groblja u mjestu Seline i Tribnju Kruščica, proširenje javne rasvjete, radove na crkvi sv. Petra, poslove vezane uz  prostorno planiranje te izradu projektne dokumentacije. Nakon izlaganja pitanja i inicijative dali: Jole Petričević, Dragan Jurlina i Ante Marasović. Nakon što je načelnik odgovorio na pitanja vijećnika, predsjednik zatvorio točku dnevnog reda.

Ad.3). Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić u kojem pojašnjava potrebu donošenje navedene Odluke te predlaže  izmjene prijedloga Odluke. U čl. 21. izmjena stavka 2. vezano uz otuđenje građevinskog zemljišta, umjesto 20 godina predlaže se 25 godina te novi stavak kojim bi se definirala obveza punoljetnosti za osobe koje sudjeluju u natječaju i navesti mogućnost prodaje građevinskog zemljišta (u određenim okolnostima) uz nadoknadu razlike tj. ostvarenog popusta. U čl. 22. u st. 2 dodati mogućnost traženja  i druge potrebne dokumentacije. Primjedbe i pitanja dali: Ante Marasović, Tomica Milovac i Jole Petričević. Na temelju čl. 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad kojom se određuje postupak, uvjeti i način stjecanja i raspolaganja stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad.

Ad.4). Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio prijedlog Odluke te predložio izmjenu čl. 4. u kojem bi se brisalo „c“ i dodao novi stavak kojim bi se regulirala obveza rješavanja puteva od strane općine kad se za to stvore materijalno-financijski uvjeti. Primjedbe i pitanja dali: Ante Marasović, Josip Marasović, Jole Petričević i Tomica Milovac. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi , čl. 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 30. Statuta, Općinsko vijeće je većinom glasova (10 Za, 1 Suzdržan) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad, kojom se mijenja članak 5., članak 7., članak 8. i članak 9. iz Odluke donešene 19. listopada 2005. godine.

Ad.5). Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju t.d. Argyruntum d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te pojasnio da je prijedlog Odluke izradio NO tvrtke Argyruntum d.o.o. Primjedbe dali: Jole Petričević i Ante Marasović. Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u     

            o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Argyruntum d.o.o. kojom se mijenja čl. 4. tako da se brišu sljedeće djelatnosti: prijevoz putnika u javnom prometu, kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu i poslovanje nekretninama te čl. 16. kojim se određuje da skupštinu društva čini 7 (sedam) predstavnika osnivača.

Ad.6). Odluka o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva Argyruntum d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te je u ime kluba vijećnika HDZ-a dao prijedlog za članove skupštine: Jure Tomić, Krste Ramić, Tome Dokoza, Josip Marasović, Marijan Knežević, Jole Petričević i Ante Marasović. Na temlju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl. 31 Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva Argyruntum d.o.o. Skupštinu sačinjavaju slijedeći članovi: Jure Tomić, Krste Ramić, Tome Dokoza, Josip Marasović, Marijan Knežević, Jole Petričević i Ante Marasović.

Ad.7). Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio zakonsku obvezu donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih. Na temelju čl. 2., 4. i 5. Zakona o savjetima mladih, čl. 20. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl. 26. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o osnivanju Savjeta mladih Općine Starigrad. Ovom odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Starigrad, djelokrug, postupak izbora članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta.

Ad.8). Zamolbe

- Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić , te je pod točkom zamolbe izvjestio o naputku Ureda državne uprave o potrebi osnivanja Povjerenstva za popis birača. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o osnivanju Povjerenstva za popis birača u skladu sa odredbom članka 34. Zakona o popisima birača. U Povjerenstvo kojeg čine predsjednik i dva člana kao i njihovi zamjenici imenuju se:

1. Tomislav Ramić, predsjednik

2. Nediljko Sjauš, član

3. Ante Jukić, član

4. Ante Marasović, zamjenik predsjednika

5. Šime Bucić, zamjenik člana

6. Zoran Vukić, zamjenik člana 

- Općinsko vijeće je na zamolbe građana vezano uz građevinsko zemljište donijelo jednoglasno (11 glasova Za) slijedeću

O d l u k u

 - Odbija se zamolba Katice Batan za kupnju dijela čestice zemlje 4190 k.o. Seline u površini od 51 m2. Na zamolbu iste izvršen je uvid u prostorno plansku dokumentaciju te je utvrđeno da se predmetno zemljište nalazi u neizgrađenoj građevinskoj zoni za koju je potrebno napraviti plan niže razine.

 

Sjednica je završila sa radom u 10.25 sati.

     Zapisničar                                                                          Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                      Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore