« Povratak

Općinsko vijeće - 3. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 31. kolovoza 2009. godine u vijećnici Općine Starigrad u 13.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 3. sjednicu  sazvao je za 31. kolovoza 2009. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 31. kolovoza 2009. godine u 13.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac,Tomislav Ramić, Dragan Jurlina

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta, voditelj odjela Mario Zubčić i zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 3. sjednicu i utvrdio da je prisutno svih 13 vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda.

Općinsko vijeće je jednoglasno bez rasprave prihvatilo predloženi dnevni red te je za sjednicu  utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.  Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.  Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje siječanj–lipanj 2009. godine
4.  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Starigrad
5.  Izvješće o obavljenoj reviziji o poslovanju Općine Starigrad za 2008. godinu
6.  Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. – 30.06.2009.  godine
7.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Milovci – Čavići ispod Magistrale
8.  Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine
9.  Odluka o komunalnom redu Općine Starigrad
10.  Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
11.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad
12.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
13.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu
14.  Odluka o imenovanju ulica
15.  Zamolbe

Ad1). Usvajanje zaspisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik dan na primjedbe. Primjedbu dao: Tomica Milovac. Zapisnik dan na glasanje i većinom glasova (11 Za, 2 Suzdržana) prihvaćen.

Ad2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić podnosi uvodno izlaganje o učinjenom te se osvrće na problem vezan uz najam poslovnog prostora u Tribnju Šibuljini u kojem posluje cafe bar Apollo čiji je najmoprimac gospođa Sonja Batelja. S obzirom da u obavljanju svoje dužnosti pročelnik Ivan Bušljeta nailazi na neugodnosti, načelnik mu daje riječ da se očituje o tome. Pročelnik Ivan Bušljeta iznosi kronologiju problema vezanih uz njegovu dužnost pročelnika. Predsjednik daje na glasanje prijedlog o pružanju podrške pročelniku u obavljanju svoje dužnosti te se sa pročelniku sa većinom glasova (11 Zam 1 Suzdržan i 1 Protiv) izglasava podrška. Vezano za točku dnevnog reda pitanja su postavili: Role Dokoza i Stanko Sjauš, inicijativa nije bilo te predsjednik zatvara točku dnevnog reda.

Ad3). Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigad za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine

Uvodno izlaganje podnio načelnik Krste Ramić te dao kratko izvješće o radu. Pitanja i primjedbe dali: Stanko Sjauš i Ante Marasović. Predsjednik Jure Tomić daje izvješće na glasanje te se jednoglasno (13 glasova Za) prihvaća.

Ad4). Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OS

Predsjednik Jure Tomić dao uvodno izlaganje te pojasnio potrebu donošenja izmjena i dopuna Statuta. Na upozorenje Ureda državne uprave koji vrši nadzor nad aktima uočeno je da članak 55. Statuta nije sukladan članku 40. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te je isto potrebno izmijeniti i dopuniti u Statutu. Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl. 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjeni i dopuni Statuta Općine Starigrad na način da se u čl. 55 Statuta dodaje nova odredba koja glasi: Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika, mandat prestaje po sili zakona danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

Ad5). Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Starigrad za 2008. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te kratko analizirao izvješće i mišljenje Državnog ureda za reviziju koje je obavilo reviziju financijskih izvještaja i poslovanja za 2008. godinu. Primjedbe dali: Ante Marasović, Jole Petričević, Tome Dokoza, Jure Tomić. Na temelju čl. 88. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i čl. 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće jednoglasno (13 glasova Za) donosi

                                                                    Z a k l j u č a k

            o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Starigrad za 2008. godinu.

 

Ad6). Izvješće o izvršenju proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2009. godine

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbe dali: Stanko Sjauš i Ante Marasović. Na temelju čl. 109. Zakona o proračunu te članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2009. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

Ad7). Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Milovci – Čavići ispod magistrale

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio kratko o postupku donošenja plana. Predsjednik nakon načelnikova izlaganje daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac, Role Dokoza, Ante Marasović. Nakon rasprave, na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, čl. 100. Zakona o prostornom planiranju i čl. 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o donošenju Urbanističkog plana uređenja Milovci – Čavići (ispod magistrale).

 

Ad8). Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Riječ je preuzeo voditelj komunalnog odjela koji je pojasnio potrebu donošenja Plana gospodarenja. (Vijećnik Tomica Milovac napustio sjednicu u 15.45, vratio se u 15.46 sati. Zbog ometanja rada sjednice predsjednik mu je izrekao opomenu. Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, čl. 11 st. 2. Zakona o otpadu te čl. 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju Plana gospodarenja otapadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine, izrađen u tvrtci IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

Ad9). Odluka o komunalnom redu Općine Starigrad

Uvodnu riječ podnio je načelnik Krste Ramić. Na temelju čl. 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                        O d l u k u

             o komunalnom redu, kojom se propisuje komunalni red i njegovo provođenje a obvezan je za sve fizičke osobe, obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe.

 

Ad10). Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanju s neupisnaim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Predsjednik Jure Tomić podnio uvodno izlaganje i dao odluku na raspravu. Primjedbu dao: Tomica Milovac. Predsjednik Jure Tomić dao prijedlog za izmjenu čl. 12 kojim bi se izmjenila mogućnost držanja uzgajivačnice 100 m od stambenog objekta na 500 m. Na temelju čl. 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) uz prijedlog predsjednika, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

Ad11). Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio načelnik Krste Ramić. Pitanja i inicijative dao: Role Dokoza. Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je većinom glasova (11 Za, 2 Suzdržana) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad na način da se mjenja čl. 3. Odluke i glasi: naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u Zoni 1 plaća se u vremenu: od 01. lipnja do 30. rujna svakim danom i to od 08:00 do 22:00 sati i naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u Zoni 2 plaća se u vremenu:od 01. lipnja do 30. rujna svakim danom i to od 08:00 do 22:00 sati i u čl. 5. st. 1. i st. 2. na način da se dio teksa “od 01. travnja do 31. listopada” zamjenjuje tekstom “od 01. lipnja do 30. rujna”.

 

Ad12). Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je Krste Ramić te pojasnio potrebu donošenja izmjena i dopuna odluke. Inicijative i pitanja dali: Role Dokoza, Jole Petričević i Ante Marasović. (Ante Marasović i Role Dokoza napustili sjednicu u 16.22 sati). Zbog potrebe detaljnije pripreme za raspravu o odluci načelnik predlaže da se točka dnevnog reda odgodi za slijedeću sjednicu, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) prihvatilo prijedlog o micanju točke sa dnevnog reda.

 

Ad13). Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu

Predsjednik podnio uvodno izlaganje te pojasnio potrebu uskađivanja odluke sa zakonom. Na temelju čl. 35. Zakona o loklanoj i područnoj samoupravi, čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu, koja se nadopunjuje s novim stavkom koji glasi: visina naknade za priključenje za potrebe stanovanja ne može biti veća od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za predhodnu godinu.

 

Ad14) Odluka o imenovanju ulica

Predsjednik Jure Tomić podnio je izvješće Povjerenstva za imenovanje ulica koje je donijelo slijedeće zaključke:

- Prijedlog Tomice Bušljeta za preimenovanje ulice don Ante Adžije odbačen je kao neosnovan, Općinsko vijeće je zaključak Povjerenstva jednoglasno prihvatilo

            - Prijedlog Nikole Magaš za imenovanje ulice u Selinama u ulicu Put Magaša je odbijen te se ulica imenuje Put Splitina, vijeće je zaključak Povjerenstva jednoglasno prihvatilo

            - Prijedlog Miroslava Aljinovića za imenovanje ulice u Starigradu, bez osobnog prijedloga. Povjerenstvo je predložilo da se ulica imenuje u ulicu Tina Ujevića, vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Povjerenstva.

 

Ad15). Zamolbe

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te je izvjestio da vezano uz prijedlog Mire Glišić za zamjenu zemljišta nije uspio prikupiti potrebne informacije za zamjenu.

Općinsko vijeće je na zamolbe građana vezano uz građevinsko zemljište donijelo slijedeće

                                                                       O d l u k e

- Odobrava se Tomislavu Jerković legalizacija uzurpiranog dijela zemljišta  č.z. 2573/1 K.O. Seline u površini od 119 m2, po procjeni sudskog vještaka . Zamolba odobrena jednoglasno (11 glasova Za)

- Na zamolbu Marijana Šarlija za kupnju č.z 4226/1 k.o. Seline (Modrič) u površini od 400 m2 za izgradnju obiteljske kuće, vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo odluku o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta sa početnom cijenom od 250,00 kn.

 

Sjednica završila sa radom u 16.50 sati

     Zapisničar                                                                          Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                      Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore