« Povratak

Općinsko vijeće - 2. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 09. srpnja 2009. godine u vijećnici Općine Starigrad u 8.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 2. sjednicu  sazvao je za 09. srpnja 2009. godine na temelju čl. 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 09. srpnja 2009. godine u 8.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Ante Marasović, Jole Petričević, Josip Marasović, Ante Jukić, Marijan Knežević, Tomica Milovac i Tomislav Ramić

i ostali:načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta i zapisničar Marija Jukić   

Odsutni vijećnici: Dragan Jurlina.

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 2. sjednicu i utvrdio da je prisutno 12 od ukupno 13 vijećanika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog predsjednika i sa dnevnog reda skinulo točku pod rednim brojem 15: Imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu Koncesijskih odobrenja. Dnevni red dan na raspravu. Role Dokoza dao prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka dnevnog reda: 10. brdska utrka Veliko Rujno. Prijedlog Role Dokoza dan na glasanje te sa 2  Za, 6 Protiv i 4 Suzdržana glasa, prijedlog nije prihvaćen i nije uvršten u dnevni red.  

Za sjednicu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
 2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
 3. Usvajanje Statuta Općine Starigrad
 4. Usvajanje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad
 5. Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Starigrad
 6. Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostorno plana Zadarske županije
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna  Općine Starigrad za 2009. godinu
 8. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godine
 9. Odluka o izmjeni Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 10. Odluka o izmjeni Plana nabave za proračunsku 2009. godinu
 11. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2009. godinu
 12. Imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja
 13. Imenovanje Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad
 14. Imenovanje Odbora za poljoprivredu
 15. Imenovanje članova Odbora za imenovanje trgova i ulica
 16. Imenovanje članova radne grupe za pomoć pri izradi planova prostornog uređenja
 17. Imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima
 18. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
 19. Odluka o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad
 20. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 21. Izmjena Odluke o uvjetima za dodjelu novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka Općine Starigrad
 22. Zamolbe

 

Ad.1) Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Zapisnik dao na primjedbe. Primjedbu dao: Role Dokoza. Zapisnik sa primjedbom dan na glasanje i jednoglasno prihvaćen.

Ad.2) Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Uvodno izlaganje o učinjenom podnio je načelnik Krste Ramić te dao kratko izvješće o aktualnostima u tijeku: radovi na nogostupu, izgradnja dječjeg vrtića, izgradnja groblja, ograđivanje deponija, izrada UPU-a. Pitanja i inicijative dali: Tomica Milovac, Stanko Sjauš, Jole Petričević. Nakon što je načelnik odgovorio na pitanja vijećnika predsjednik zatvorio točku dnevnog reda.

Ad.3). Usvajanje Statuta Općine Starigrad

Predsjednik dao uvodno izlaganje i otvorio raspravu. Primjedbe dali: Role Dokoza, Jole Petričević, Tomica Milovac, Tome Dokoza. Nakon kratke rasprave, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 30. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) usvojilo

                                                    Statut Općine Starigrad

uz izmjene članka 20. i članka 82.

Ad.4) Usvajanje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik dao uvodno izlaganje i otvorio raspravu. Primjedbe dali: Ante Marasović, Role Dokoza, Jure Tomić, Jole Petričević. Nakon kratke rasprave, na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 30. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) usvojilo

                                       Poslovnik Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Ad.5) Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Starigrad

Uvodnu riječ dao načelnik te kratko pojasnio dinamiku izrade PP OS. Pitanja dali: Role Dokoza, Tomica Milovac, Jole Petričević, Ante Marasović. Nakon rasprave jednoglasno (12 glasova Za) donešena

                                                           Odluka

            o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Starigrad.

Ad.6) Mišljenje na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Načelnik dao uvodnu riječ te pojasnio razloge donošenja izmjena i dopuna PP ZŽ. Na nacrt nije bilo primjedbi te se jednoglasno (12 glasova Za) izdaje pozitivno

                                                           M i š l j e n j e

            na Nacrt prijedloga  Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije dostavljeno sukladno čl. 95. stavku 2. Zakona Razlog za izradu Izmjena i dopuna Plana je osiguranje prostorno planskih preduvjeta za mrežu građevina elektroničke pokretne komunikacije.

Ad.7) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2009. godine

Načelnik podnio uvodno izlaganje vezano  te se osvrnuo na bitnije stavke iz Proračuna. Primjedbe dali: Role Dokoza, Tome Dokoza, Tomica Milovac, Jole Petričević. (Marina Vukić napustila sjednicu u 9.45 sati) Nakon rasprave, na temelju članka 4. stavka 32. Zakona o proračunu i članka 30. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće jednoglasno (12 glasova Za) donosi

                                                           O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2009. godine. Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8) Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Nakon što je predsjednik podnio kratko uvodno izlaganje, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 30. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je bez rasprave,  jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Općine Starigrad..

Ad.9) Odluka o izmjeni Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Nakon što je predsjednik podnio kratko uvodno izlaganje, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 30 Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće Općine Starigrad je bez rasprave, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjeni Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu kojim se određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad

Ad.10) Odluka o izmjeni Plana nabave za proračunsku 2009. godinu

Nakon kratkom uvodnog izlaganja predsjednika vijeća , na temelju članka 4. Zakona o proračunu i članka 30. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                            O d l u k u k u k u

            o izmjeni Plana nabave za proračunsku 2009. godinu. Plan nabave sadrži nabave roba, usluga i radova u 2009. godini,  a vrijednosti iz Plana ostvaruju se putem Proračuna.

Ad.11) Odluka o izvršavanju Proračuna za 2009. godinu

Nakon kratkog uvodnog izlaganja  predsjednika vijeća, na temelju članka 14. Zakona o proračunu i članka 26. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu kojom se određuje struktura prihoda i rashoda Proračuna za 2009. godinu, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Ad.12) Imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te kratko pojasnio o obvezi imenovanja članova Stožera zaštite i spašavanja te otvorio raspravu. Jure Tomić u ime kluba vijećnika HDZ-a podnio prijedlog članova Stožera, s obzirom da nije bilo drugih prijedloga, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja:

-          načelnik stožera zaštite i spašavanja Marina Vukić, zamjenica načelnika,

-          zamjenik načelnika stožera Ante Marasović, zapovjednik DVD-a,

-          član Mario Zubčić, voditelj odjela za komunalne poslove,

-          član Franjo Špalj,

-          član Ante Jukić,

-          član Josip Marasović,

-          član Zoran Vukić.

 

Ad.13) Imenovanje Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad

Nakon što je podnio uvodno izlaganje predsjednik vijeća u ime kluba vijećnika HDZ-a daje prijedlog članova Odbora i daje točku dnevnog reda na raspravu. Primjedbu dali: Role Dokoza, Ante Marasović. Nakon rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja u slijedećem sastavu: Ante Jukić, Tomislav Ramić, Nediljko Sjauš, Jole Petričević i Krste Ramić.

 

Ad. 14) Imenovanje Odbora za poljoprivredu

Uvodnu izlaganje podnio je predsjednik vijeća te u ime kluba vijećnika HDZ-a dao prijedlog Odbora za poljoprivredu. Općinsko vijeće je većinom glasova (9 Za, 3 Suzdržana) donijelo

                                                           O d l u k u

            o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu u slijedećem sastavu: Krste Ramić, Ivan Bušljeta, Marijan Marasović, Šime Gazić, Jole Petričević, Franjo Špalj i Marin Čavić.

 

Ad.15) Imenovanje članova Odbora za imenovanje ulica i trgova

Nakon što je predsjednik dao uvodnu riječ u ime kluba vijećnika HDZ-a dao je prijedlog za članove Odbora. Općinsko vijeće je, bez rasprave, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o imenovanju Odbora za imenovanje trgova i ulica kojeg sačinjavaju članovi: Jure Tomić, Ante Jukić i Zoran Vukić.

 

Ad.16) Imenovanje članova radne grupe za pomoć pri izradi planova prostornog uređenja

Predsjednik dao uvodnu riječ i u ime kluba vijećnika HDZ-a dao prijeldog članova radne grupe te otvorio raspravu. Primjedbu dali: Role Dokoza, Tomica Milovac. Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa većinom glasova (9 glasova Za, 3 Protiv) donijelo

                                                           O d l u k u

            o imenovanju radne grupe za pomoć pri izradi planova prostornog uređenja u slijedećem sastavu: Nediljko Sjauš, Zoran Vukić, Ante Jukić, Marijan Knežević, Krste Ramić, Jure Tomić.

 

Ad.17) Imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima

Po ovoj točci dnevnog reda uvodnu riječ daje načelnik. Jure Tomić u ime kluba  vijećnika daje prijedlog  članova Povjerenstva. Jole Petričević predlaže u Povjerenstvo člana Dražena Pericu. S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, prijedlog kluba vijećnika HDZ-a se daje na glasanje pojedinačno te se jednoglasno (12 glasova Za) prihvaća prijedlog za člana Krstu Ramića, većinom glasova (11 Za, 1 Protiv) za člana Ivana Bušljeta i većinom glasova (11 Za, 1 Protiv) za člana Marina Čavića, te je na taj način Općinsko vijeće donijelo

                                                           O d l u k u

            o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima u slijedećem sastavu: Krste Ramić, Ivan Bušljeta i Marin Čavić.

(Ante Marasović napustio sjednicu u 10.27 sati)

 

Ad.18) Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Općine

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik te je nakon tog Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjeni Odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad.

 

Ad.19) Odluka o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad

Nakon što je predsjednik dao uvodnu riječ i objasnio da se radi o zakonskom usklađivanju, Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad.

 

Ad.20) Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Predsjednik dao uvodnu riječ i pojasnio o potrebi za zakonskim usklađivanjem. Nakon toga Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

 

Ad.21) Izmjena Odluke o uvjetima za dodjelu novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka Općine Starigrad

Predsjednik dao uvodnu riječ i dao točku dnevnog reda na raspravu. Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

            o izmjeni Odluke o uvjetima za dodjelu novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka Općine Starigrad.

 

Ad.22) Zamolbe

Uvodnu riječ daje načelnik Krste Ramić.

 - Općinsko vijeće je na zamolbe građana za kupnju građevinskog zemljišta donijelo slijedeće

                                                            O d l u k e

- Odbija se zahtjev Ivana Horvata  za otkup dijela č.u. 4886/6 k.o. Starigrad cca 84 m2 uz odobrenje prava služnosti.

- Odbija se zamolba Hajrudina Ramadanovića za kupnju dijela zemljišta ili cijele parcele 2379/34 ili 2379/70 k.o. Seline.

 

- Odobrava se Ljubici Banek kupnja č.z. 4226/12 k.o. Seline na kojoj je izgradila obiteljsku kuću, zbog legalizacije objekta a po procjeni sudskog vještaka. Odlukom se potvrđuje Odluka vijeća od 15. svibnja 2008. godine.

- Odobrava se Zvonku Žeželj kupnja č.z. 2915/43 k.o. Tribanj  na kojoj je izgradio obiteljsku kuću kako bi je mogao legalizirati, a po procjeni sudskog vještaka.

- Odgađa se donošenje odluke o zamjeni zemljišta po ponudi Mire Gišić i ostalih dok se ne ispitaju potrebni detalji za zamjenu.

- Odbija se zamolba Ante Ramića za povrat dijela uplate za kupljeno građevinsko zemljište zbog naknadno ostvarenog statusa Hrvatskog branitelja iz razloga što nema uvjeta za povrat dijela cijene s obzirom da se sposobnost ponuditelja, a time i odluka o postupku javnog natječaja prosuđuje prema priloženoj dokumentaciji u postupku javnog natječaja, a okolnosti nastale nakon sklapanja ugovora ne mogu biti od utjecaja na sklopljeni pravni posao što znači da bi povrat novca bio suprotan zakonu.

 

Sjednica završila sa radom u 11.19 sati

     Zapisničar                                                                          Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                      Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore