« Povratak

Općinsko vijeće - 2. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 04. srpnja 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 2. sjednicu  sazvao je za 04. srpnja 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 04. srpnja 2013. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Role Dokoza, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Marina Vukić, Zlatko Marasović, Dragan Bucić i Branko Katić, Tome Dokoza (nakon izvješća Mandatne komisije), 

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik JUO Ivan Bušljeta i  zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: Tomislav Marasović, Zoran Šikić (nakon izvješća Mandatne komisije zamijenio ga Tome Dokoza)

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 2. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je deset vijećnika, odsutan je vijećnik Tomislav Marasović

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik predlaže izmjenu točke 13. Suglasnost za sporazumni raskid ugovora sa Ploterom. Dnevni rad dan na raspravu i glasovanje te prihvaćen jednoglasno (9 vijećnika Za).  Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće Mandatne komisije
3.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
4.   Odluka o usvajanju  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad
5.   Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
6.   Odluka o imenovanju članova  Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad
7.   Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu
8.   Odluka o imenovanju članova Odbora za imenovanje trgova i ulica
9.   Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima
10. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru
11. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća DV „Osmjeh“
12. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
13. Suglasnost za sporazumni raskid ugovora sa Ploterom
14. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad
16. Zamolbe
 

Ad1).  Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik daje Zapisnik na primjedbe. Na Zapisnik nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen (9 glasova Za).

 

Ad2). Izvješće Mandatne komisije

Predsjednik Mandatne komisije Tomislav Ramić daje izvješće Zorana Šikića o stavljanju mandata u mirovanje a koji je podnio u skladu sa člankom 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), te utvrđuje da su ispunjeni uvjeti da Tome Dokoza zamjeni vijećnika čiji je mandat stavljen u mirovanje. Nakon izvješća Mandatne komisije vijećnik Tome Dokoza pristupa davanju prisege te potpisuje tekst prisege. Predsjednik izvještava da na konstituirajućoj sjednici načelnik i zamjenik načelnika nisu dali prisegu a dužni su je dati u skladu sa člankom 20. Poslovnika Općinskog vijeća. Nakon tog načelnik Krste Ramić daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege te zamjenik načelnika Šime Marasović također daje prisegu i potvrđuje je potpisom teksta prisege.

 

Ad3). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o učinjenom od posljednje radne sjednice: rješavanje prilaza plaži Kulina i pripremni poslovi pred nadolazeću turističku sezonu. Predsjednik otvara točku dnevnog reda za inicijative i pitanja vijećnika. Vijećnik Role Dokoza postavlja pitanja vezano za uređenje trga S. Radića, postavljanje klupa za odmor, prijedlog za održavanje sastanka iznajmljivača prije turističke sezone, problem pristupnih puteva prema moru, asfaltiranje ulice P. Zoranića, zabavni program u tijeku turističke sezone. Na postavljena pitanja načelnik daje odgovor: planira se opremanje cijele općine urbanom komunalnom opremom, predviđa se održavanje skupova iznajmljivača, u svezi sa zabavnim programom pokušava se naći mjere koja bi odgovarala svima, problem uzurpacije javnih površina je dugotrajan problem i mora se rješavati u skladu sa zakonskom procedurom, u svezi sa asfaltiranjem ulica utvrđuju se prioriteti prije asfaltiranja, u proračunu su bila predviđena sredstva za sufinanciranje rada pošte u Tribnju međutim druga strana nije prihvatila prijedlog za sezonski rad pošte. Vijećnik Branko Katić postavlja pitanje vezano uz klupe i što se namjerava napraviti po pitanju narudžbe geodetske snimke za ulicu S. Bušljeta. Načelnik odgovara da je u planu nabavka 80 klupa a ne 4 klupe te se rješavanje problema u vezi uzurpacije javne površine provodi  na način propisan zakonom. Tome Dokoza postavlja pitanje vezano za uređenje šume iznad Starigrada, da li su se Hrvatske šume očitovale o tome. Načelnik izvještava da bez obzira na inicijativu općine Hrvatske šume nisu ništa poduzele u svezi sa uređenjem. Zlatko Marasović postavlja pitanje vezano za rad disko kluba u Selinama, te iznosi sumnju da se radi o uzurpaciji prostora koji je predviđen za terasu i da se radi oko 100 m2. Načelnik pojašnjava obvezu JLP u odnosu na Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Marina Vukić također upozorava na problem uzurpacije te predlaže da se igralište u Kruščici ogradi žicom. Načelnik upozorava da se uglavnom radi o uzurpaciji u vremenu od prije rata. Branko Katić postavlja pitanje kako zaštiti vlastite interese kad je uzurpacija u pitanju da li se razmišlja na način da se otkupi ostalim 500 m2 s obzirom da se radi o gospodarskom objektu. Načelnik: treba sagledati svrhu svih poslovnih prostora koje općina ima. Zlatko Marasović upozorava da se ispred disko kluba betonira međutim nitko ne reagira. Načelnik opovrgava tvrdnju da se ne vodi računa, međutim kad se radi o uređivanju javnih površina na način da nisu uzurpirane tolerira se uređenje javne površine. Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

 

Ad.4). Odluka o usvajanju  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik Jure Tomić dao uvodno izlaganje. U odnosu na nacrt Poslovnika predlažu se slijedeće izmjene u čl. 6. – općinsko vijeće ima 11 članova, u čl. 6. st. 2 – riječ omogućava ispraviti omogućava-onemogućava, čl. 56- uvedena novost mogućnost održavanja telefonske sjednice, čl.57-kao druga točka dnevnog reda utvrđuje se Aktualno te se trajanje ograničava na 60 min, čl. 83-izmjenjen. Točka dnevnog reda dana na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       P o s l o v n i k

            Općinskog vijeća Općine Starigrad kojim se detaljnije utvrđuju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Poslovnik čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad5). Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Načelnik stožera je zamjenik općinskog načelnika te se predlaže sastav Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad: Šime Marasović, Ante Marasović, Mario Zubčić, Franje Špalj, Ante Jukić, Josip Marasović i Zoran Vukić. Prijedlog dan na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13i 7/13),  članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/09, 38/09, 127/10) te članka 5 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine br. 44/08), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad. U Stožer se imenuju:

1.   Šime Marasović, Zamjenik Općinskog načelnika, Načelnik stožera zaštite i spašavanja,
2.   Ante Marasović, Zapovjednik DVD - Starigrad Paklenica, Zamjenik načelnika stožera zaštite i spašavanja,
            3.   Mario Zubčić, Direktor komunalne tvrtke „Argyruntum“ d.o.o., član,
4.   Franjo Špalj, član,
5.   Ante Jukić, član,
6.   Josip Marasović, član,
7.   Zoran Vukić, član.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad6). Odluka o imenovanju članova  Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Jure Tomić u ime 7 vijećnika HDZ-a predlaže: predsjednik Krste Ramić i članovi: Marina Vukić, Ante Jukić, Šime Marasović i Tomislav Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad. U Odbor za dodjelu javnih priznanja imenuju se:

            - Krste Ramić, predsjednik
            - Marina Vukić, član
            - Ante Jukić, član
            - Šime Marasović, član
            - Tomislav Marasović, član.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad7). Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu

Predsjednik Jure Tomić u ime kluba vijećnika HDZ-a daje slijedeći prijedlog: Marin Čavić, Mario Zubčić, Marko Marasović, Dragan Bucić, Zoran Vukić, Nediljko Sjauš i Tomislav Marasović. Primjedbe i pitanja dao: Role Dokoza.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

                                               o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu

            U odbor za poljoprivredu imenuju se:

            - Marin Čavić, predsjednik
            - Mario Zubčić, član
            - Marko Marasović, član
            - Dragan Bucić, član
            - Zoran Vukić, član
            - Nediljko Sjauš, član
            - Tomislav Marasović, član.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad8). Odluka o imenovanju članova Odbora za imenovanje trgova i ulica

Predsjednik Jure Tomić daje prijedlog članova Odbora: Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Vukić. Pitanja i primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 i 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

                        o imenovanju Odbora za imenovanje ulica i trgova Općine Starigrad

            U odbor za imenovanje ulica i trgova Općine Starigrad imenuju se:

            - Jure Tomić, predsjednik
            - Ante Jukić, član
            - Zoran Vukić, član

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad9). Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima

Predsjednik Jure Tomić daje prijedlog za Povjerenstvo: Marin Čavić, Krste Ramić i Dragan Bucić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima.

            U Povjerenstvo za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima imenuju se:

            - Marin Čavić, predsjednik
            - Krste Ramić, član
            - Dragan Bucić, član

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad10). Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Predsjednik Jure Tomić daje prijedlog članova Vijeća: Marin Čavić, Ante Jukić i Zoran Vukić, ostala dva člana predlaže Lučka kapetanija i Zadarska županija. Role Dokoza dao prijedlog da se u Vijeće imenuje predstavnik Nacionalnog parka.  Na temelju članka 12. Zakon o koncesijama («Narodne novine», br. 125/08), članka 23. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 141/06 i 38/09) i članka 31. Statuta  Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, prihvatilo je prijedlog predsjednika Jure Tomić, većinom glasova (7 glasova Za, 3 Protiv), te je donijelo

                                                                       O d l u k u

                        o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

            U Vijeće se imenuju:

            - Marin Čavić, predsjednik
            - Ante Jukić, član
            - Zoran Vukić, član

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad11). Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća DV „Osmjeh“

Predsjednik Jure Tomić podnosi uvodno izvješće i upoznaje vijeće sa ostavkom načelnika Krste Ramić te je potrebno imenovati novog člana Upravnog vijeća. Role Dokoza daje prijedlog da se imenuje Zlatko Marasović. Jure Tomić ispred kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se imenuje Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (7 glasova Za, 3 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju člana Upravnog vijeća DV „Osmjeh“.

            U Upravno vijeće DV Osmjeh imenuje se:

            - Jure Tomić.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad12). Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te upozorio na problem vezano za kupanje u moru. Predložio je da se odrede dvije lokacije na kojim će biti dopušteno kupanje psima u moru. Jedna lokacija u Starigradu i jedna u Selinama. Predlaže se u Starigradu lokacija na Kulini sjeverno od potoka i u Selinama iza rta Pisak. Role Dokoza predlaže da se stavi tabla s oznakom zabrane kupanja psima na lokaciji „kod Orasa“. Na temelju članka 58. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br.135/06) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 04/13 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama.

Odluka se mijenja u članku 15. i glasi: Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (upravne, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne , sportske i druge ), groblja, tržnice, dječja igrališta, vozila javnog prijevoza putnika, trgovine, ugostiteljske objekte, javne skupove i slično. Dovođenje pasa u ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika objekta. Nije dopušteno izvoditi pse na plaže naseljenog područja Općine Starigrad. Kupanje psa u moru dopušteno je na plažama izvan naseljenog područja Općine Starigrad kao i na dijelovima plaža Pisak i Kulina.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad13). Suglasnost za sporazumni raskid ugovora sa Ploterom

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio kako troškovnikom nisu predviđeni zemljani radovi te je došlo do povećanih troškova, predlažem sporazumni raskid ugovora i raspisivanje novog natječaja te suglasnost za potpisivanje ugovora. Branko Katić postavlja pitanje da li druga strana želi raskid ugovora te predlaže da se donese odluka o odbijanju prijedloga Plotera d.o.o za dougovaranjem. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (8 Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija prijedlog poduzeća Ploter d.o.o. za dougovaranjem te se donosi odluka o sporazumnom raskidu ugovora i daje se suglasnost načelniku za potpisivanje ugovora.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad14). Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Role Dokoza predlaže da se na slijedećoj sjednici razmotri prijedlog za povećanje naknade općinskim vijećnicima. Predsjednik: prijedlog nije tema točke dnevnog reda. Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11. i 27/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13 ), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

              o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine.

 

 Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad15). Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio obim izmjene postojeće Odluke. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj:67/08, 48/10, Odluka USHR i 74/11) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 04/13 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (9 Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                         O d l u k u

 

              o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad.

            Članak 10. stavak 5. mijenja se i glasi: Cijena dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom iznosi 85,00 kuna.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad16). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

Grupa građana-peticija: rad disko kluba u Selinama. U zahtjevu grupa građana zahtjeva da se poduzmu sve potrebne radnje kako bi se onemogućio rad disko kluba na dosadašnjoj lokaciji na način kako je radio prethodnih godina. Načelnik Krste Ramić predlaže da se od nadležnih službi traži strogo pridržavanje uvjeta koji moraju biti zadovoljeni za takav objekt. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo:

                                                                       O d l u k u

da se nadležnim institucijama uputi Zaključak općinskog vijeća kojim se istim predlaže da prilikom izdavanje odobrenja za rad  traže strogo poštivanje zakonom propisanim uvjeta za rad takvog objekta.

 

Tinka Tomić: prijedlog za izmjenu i dopunu Prostornog plana tj. prijedlog da se č.z. 2145 k.o. Tribanj uvrsti u građevinsko zemljište. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

 

            kojom se odbija zahtjev Tinke Tomić za izmjene i dopune Prostornog plana.

 

Ante Barić: zamolba za kupnju zemljišta u općinskom vlasništvu. Predsjednik predlaže da se odobri zahtjev uz uvjet da se ostavi put širine 7 m i do sjevernog ruba čestice u vlasništvu Ante Barić a po cijeni koju odredi sudski vještak. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odobrava prodaja dijela č.z. 2137 k.o. Seline u vlasništvu Općine Starigrad po cijeni koju odredi sudski vještak i po raspisanom natječaju.

Ivan Parić: zamolba za olakšicu pri legalizaciji objekta. Načelnik izvještava da su uvjeti koje Odluka propisuje ispunjeni. Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za) prihvatilo zamolbu Ivana Parića.

Mićo i Dragan Koić: zamolba za oslobođenje od komunalnih troškova pri legalizaciji. Općinsko vijeće je na temelju načelnikova uvodnog izlaganja jednoglasno (10 glasova Za) prihvatilo zamolbu Miće i Dragana Koić.

Tomislav Knežević: zamolba za popust na komunalni doprinos pri legalizaciji. Načelnik daje uvodno izlaganje u kojem izvještava da je na temelju analize zahtjev utvrđeno da zamolba ne udovoljava uvjetima iz Odluke. Općinsko vijeće je većinom glasova (9 Za i 1 Suzdržan), obilo zamolbu Tomislava Knežević.

Kalac Mario: zamolba za primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu. Prijedlog predsjednika Jure Tomić da se Općinsko vijeće pridržava Odluke prihvaćen je jednoglasno.

Kalac Ivan: zamolba za primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu. Prijedlog predsjednika Jure Tomić da se Općinsko vijeće pridržava Odluke prihvaćen je jednoglasno.

 

Sjednica je završila sa radom u 10.51 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore