« Povratak

Zaštita od požara

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 214-02/14-01/04
Urbroj: 2198/09-2-14-1             
 
Starigrad Paklenica, 13. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj:92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini (»Narodne novine« broj 56/13) i članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 13. lipnja 2014. godine, donosi

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Članak 1.

            Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2013. godine.

Članak 2.

            Prostori/objekti s vjerojatnošću izbijanja požara većih razmjera razvrstani su u navedeni u točki 8 u tablici br. 13 Revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Starigrad.

Članak 3.

            Dežurstvo, motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad Paklenica, (u daljnjem tekstu DVD Starigrad Paklenica), ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Split, Šumarije Zadar, djelatnici JU NP Paklenica i PP Velebit te Odsjek općinske uprave za komunalni sustav - komunalno redarstvo.

Članak 4.

            Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD Starigrad Paklenica u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po tri vatrogasca i pasivno dežurstvo od po šest vatrogasaca 24 sata dnevno.

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD provodi ophodnju rubnih (šumskih), poljoprivrednih te područja izgrađenih i neizgrađenih građevinskih područja Općine Starigrad.

            Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, čije vrijeme intervencije je 15 - 30 min.

            Divlje deponije i odlagalište komunalnog  otpada „Samograd“ na  području Općine Starigrad, tijekom požarne sezone nadzirati će DVD Starigrad Paklenica, djelatnici Komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o. i Odsjek općinske uprave za komunalni sustav - komunalno redarstvo.

Članak 6.

            Vatrogasna vozila i oprema za gašenje požara, sustav njihovog uključivanja u akciju gašenja požara te sustav motrenja i dojavljivanja ophodnje građevina i područja za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavljima 2 i 3 Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Starigrad.

Članak 7.

            DVD Starigrad Paklenica održava kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra i općinskom upravom za komunalni sustav, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Službom za sustav 112, županijskim centrom 112 Zadar, Ministarstvom unutarnjih poslova, PU Zadarskom – PP Obrovac i drugim službama po potrebi.

Članak 8.

            Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Starigrad za 2013. godinu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan Klasa:214-02/12-01/3, Urbroj:2198/09-2-12-1 od dana 27. travnja 2012. godine.

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

^ Gore