« Povratak

Zaštita od požara

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 214-02/14-01/03
Urbroj: 2198/09-2-14-1             
 
Starigrad Paklenica, 13. lipnja 2014. godine

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (»Narodne novine« broj 56/13) i članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 07/13 i 11/13) Općinski načelnik Općine Starigrad dana 13. lipnja 2014. godine, donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije
za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova

Članak 1.

            Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova (u daljem tekstu: Plan) donosi se u cilju sprječavanja širenja i zaustavljanja požara.

Članak 2.

            Teška građevinska mehanizacija predviđena ovim Planom koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema vatrogasnih postrojbi. Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika dužan je aktivirati specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje vatrogasne intervencije.

            Vatrogasni zapovjednik određuje vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije, te prema pravilima struke poslove koje je potrebno obaviti tom mehanizacijom. 

Članak 3.

            Mehanizacija se angažira  prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili boravištem na području Općine Starigrad i to s mjesta najbližeg požarištu.

            Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada za odgovarajuću vrstu stroja. 

            Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju, te osigurava njen žuran prijevoz na druge lokacije, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba.

Članak 4.

            Korištenje opreme i vozila osigurava se na način da se poziva vlasnik ili rukovoditelj poduzeća ili obrta.

Članak 5.

Pravne osobe koje za slučaj potrebe vatrogasne intervencije mogu osigurati pomoćnu opremu su slijedeće:

Red.
br.
VLASNIK MTS
VRSTA
VOZAČ
ODGOVORNA
OSOBA
TELEFON/
MOBITEL
1.
Argyruntum d.o.o.
(Komunalno poduzeće)
- Kombinirka
- Kamion kiper mali (Iveco Daily)
 
Mario Zubčić, dir.
023/359-264
098/750-819
2.
Ante Jurlina
- Bageri (2 kom)
- Kamion (kiper)
Ante Jurlina
Ante Jurlina, vl.
098/513-128
3.
Ždrilo d.o.o.
- Kamion kiper sa kranom
Ante Knežević
Čedo Knežević, vl.
023/369-128
098/838-389
098/9490002
4.
Prevoznički obrt          Ivana
- Kamion (kiper/cisterna)
Josip Krapić
Dušan Krapić, vl.
098/521-546
5.
Milorad Adžić Mišo
- Kamion (kiper)
- Kamion (sandučar sa
kranom/cisterna)
Milorad Adžić
Milorad Adžić, vl.
098/934–50-85
6.
Prevoznički obrt
„Ćubo“
- Kamion kiper (2 kom)
- Utovarivač/viličar
Mile Jurlina
Mile Jurlina, vl.
098/191-11-29
7.
Građevinski obrt „Kamen“
- Kamion (sandučar)
- Utovarivač/Viličar
Marin Marasović - Regan
Marin Marasović, vl.
098/936-92-40

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan Klasa:214-02/13-01/03 Urbroj:2198/09-2-13-1  od dana 22. srpnja 2013. godine.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

^ Gore