« Povratak

Zaštita od požara

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 214-02/14-01/02
Urbroj: 2198/09-2-14-1             
 
Starigrad Paklenica, 13. lipnja 2014. godine

Temeljem članka 4. stavka 2. i članka 19. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj: 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (»Narodne novine« broj 56/13) i članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 07/13 i 11/13) Općinski načelnik Općine Starigrad dana 13. lipnja 2014. godine,  d o n o s i

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

            Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine Starigrad, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2014. godine.

Članak 2.

            Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo „Starigrad Paklenica“ ( u daljnjem tekstu: DVD „Starigrad Paklenica“);

- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara;

- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Split, Šumarija Zadar;

- Odjel općinske uprave zadužen za komunalni sustav - komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: komunalno redarstvo).

Članak 3.

            Pored operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra (telefon: 193) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za sustav 112, županijskog centra 112 u Zadru (u daljnjem tekstu: Centar 112), radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara pored ostalih subjekata iz članka 2. ove Odluke, DVD Starigrad Paklenica organizira stalno dežurstvo 24 sata dnevno.

            Dojave koje zaprime subjekti iz članka 2. Ove Odluke ili Centar 112 prosljeđuju se u operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra koji angažira potrebne snage za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje općinsku upravu zaduženu za komunalni sustav, Centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarsku  te po potrebi i druge službe.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa:214-02/13-01/02, Urbroj: 2198/09-2-13-1  od dana 22. srpnja 2013. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

^ Gore