« Povratak

Sustav zaštite i spašavanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 810-03/14-01/02
Urbroj: 2198/09-1-14-6             
 
Starigrad Paklenica, 22. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj:40/08 i 44/08), 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13) Općinski načelnik Općine Starigrad dana 22. srpnja 2013. godine,  d o n o s i

PLAN
pozivanja Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad (dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje  operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan   redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na   području Općine Starigrad.

Članak 2.

Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, po nalogu Općinskog načelnika, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenice Općinskog načelnika.

Članak 3.

Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:

            1. Šime Marasović, (Zamjenik načelnika Općine Starigrad), Načelnik stožera
            2. Ante Marasović, (Zapovjednik DVD – a Starigrad), Zamjenik načelnice stožera
            3. Mario Zubčić, (direktor komunalne tvrtke „Argyruntum“), član stožera
            4. Franjo Špalj, (Glavni nadzornik u JU NP „Paklenica“) član stožera
            5. Ante Jukić, (Poslovođa 2 u HEP, Pogonski ured Nin, Ispostava Starigrad), član stožera
            6. Josip Marasović, (Privatni poduzetnik) član stožera
            7. Zoran Vukić, (komunalna tvrtka „Argyruntum“ d.o.o.), član stožera

Članovi stožera pozivaju se u pravilu putem ŽC 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje ili pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u upravnim odjelima jedinica lokalne samouprave.

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

Članak 4.

U slučaju nemogućnosti da ŽC 112 Zadar izvrši pozivanje Stožera, obavještava se odgovorna osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Općini Starigrad.

Kada pozivanje obavlja ŽC 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Općini Starigrad.

Plan pozivanja je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine.

Članak 5.

Sastavni dio Plana pozivanja je Rješenje o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja i tablica sa osnovnim podacima članova Stožera.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa: 810-03/12-01/1, Urbroj: 2198/09-2-12-1 od dana 27. travnja 2012. godine.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

^ Gore