« Povratak

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 342-01/12-01/18
Urbroj: 2198/09-2-12-1
             
Starigrad Paklenica, 28. prosinca 2012. godine
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj  i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04 i 63/08) i članka 48. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 28. prosinca 2012. godine, d o n o s i : 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU
OPĆINE STARIGRAD ZA 2013. GODINU
        

I.  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za 2013. godinu određuje se:

 • Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
 • Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
 • Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru
 • Mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti

 

II.  PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 2.

Općina Starigrad upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04 i 63/08) i ovim Planom na način da:

 • zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi,
 • dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad.

Članak 3.

Nadzor nad korištenjem pomorskog dobra vrši komunalno redarstvo Općine Starigrad. Ukoliko isto utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti sa koncesijskim odobrenjem, izdanim od strane Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad, komunalno redarstvo dužno je o tome obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju, druga nadležna tijela te vijeće za izdavanje koncesijskog odobrenja Općine Starigrad.

 

III.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

Članak 4.

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. ovog Plana koristiti će se sredstva u procijenjenom iznosu od 350.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Starigrad iz slijedećih izvora:

 • iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Starigrad,
 • iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Općine Starigrad koja pripadaju istoj.

Sredstva prikupljena na način naveden u stavku 2. ovog članka koriste se sukladno njihovom pritjecanju za:

 • izradu dokumentacije za sanaciju i uređenje pomorskog dobra,
 • održavanje i izgradnju objekata i uređaja koji se nalaze na pomorskom dobru,
 • utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru,
 • čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina,
 • provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača na plažama,
 • naknade za rad i troškove članovima Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad.

 

IV.  POPIS DJELATNOSTI

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Starigrad mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru iz tablica 1, 2 i 3 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, navedene u ovom planu.

 

V.  MIKROLOKACIJE

Članak 6.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, određuje mikrolokacije na morskoj obali za obavljanje onih djelatnosti na pomorskom dobru za koje je određivanje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 5 ovog Plana te njihov broj mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

DJELATNOST

MIKROLOKACIJA

BROJ LOKACIJA

ČEST. ZEM.

Brodica na motorni pogon

Starigrad, Riva

1

5091 k.o. Starigrad

 

Starigrad, Riva-Tikvene Dražice

1

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

Starigrad, Bikarija-Uprava NP Paklenica

1

5092,4741,4742, sve k.o. Starigrad

Seline, Lučica

1

5004 k.o. Seline

Tribanj Kruščica

1

2217,2218,2221, sve k.o. Tribanj

Tribanj Šibuljina

1

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Jedrilica, brodica na vesla

Starigrad, Riva

1

5091 k.o. Starigrad

 

Starigrad, Riva – Tikvene Dražice

1

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

Starigrad, Bikarija -Uprava NP Paklenica

1

5092,4741,4742, sve k.o. Starigrad

Seline, Lučica

1

5004 k.o. Seline

Tribanj Kruščica

1

2217,2218,2221, sve k.o. Tribanj

Tribanj Šibuljina

1

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Skuter

Starigrad, Bikarija -Uprava NP Paklenica

1

5092,4741,4742, sve k.o. Starigrad

 

Seline, Pisak

1

5005, 4253, sve k.o. Seline

Tribanj Šibuljina

1

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Dječiji skuter do 2 kw

Starigrad, Bikarija -Uprava NP Paklenica

1

5092,4741,4742, sve k.o. Starigrad

 

Seline, Pisak

1

5005, 4253, sve k.o. Seline

Tribanj Šibuljina

1

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Sredstvo za vuču opremom ( banana, tuba, gume, skije, padobran i sl.)

Starigrad, Riva – Tikvene Dražice

1

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

 

Starigrad, Bikarija – Jaz Škljića

1

5092,4741,4742,

3836 sve

k.o. Starigrad

Seline, Pisak

1

5005, 4253, sve k.o. Seline

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Starigrad, Riva – Tikvene Dražice

2

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

 

Starigrad, Bikarija – Jaz Škiljića

3

5092, 4741, 4742, 3836 sve k.o. Starigrad

Seline, Pisak

1

5005,4253, sve k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina, Kamp Punta Šibuljina

1

3226 k.o. Tribanj

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

Starigrad, Riva – Tikvene Dražice

1

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

 

Starigrad, Bikarija – Jaz Škiljića

2

5092, 4741, 4742, 3836 sve k.o. Starigrad

Seline, Pisak

1

5005 k.o. Seline

 

Tribanj – Šibuljina, Kamp Punta Šibuljina

1

3226 k.o. Tribanj

Kiosk,  prikolice, montažni objekti do 12 m2 i sl.

Starigrad, Trg S. Radića

14

5091 k.o. Starigrad

Pripadajuća terasa objekta

Starigrad, Bikarija

2

4736 k.o. Starigrad

Štand ( rukotvorine, igračke, suveniri i sl.)

Starigrad, Bikarija, Trg S. Radića

1

5091 k.o. Starigrad

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled, pop-corn i sl.)

Starigrad, Bikarija, Trg S. Radića

4

4736 k.o. Starigrad

 

Starigrad, Ulica Sv. Jurja

2

4735 k.o. Starigrad

Starigrad, Riva – Tikvene Dražice

1

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

Starigrad, Hotel Alan – Jaz škiljića

1

3836 k.o. Starigrad

Seline, Pisak

1

5005 k.o. Seline

 Aqua park i drugi morski sadržaji

Starigrad, Hotel Alan – Jaz Škiljića

1

3836 k.o. Starigrad

Zabavni sadržaji

Starigrad, nasip u ulici dr. F. Tuđmana

1

5092 k.o. Starigrad

Seline, Pisak

1

5005, 4253, sve k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina, Kamp Punta Šibuljina - Dućan

2

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Suncobrani, ležaljke

Starigrad, Riva – Tikvene Dražice

1

5091, 3837, sve k.o. Starigrad

 

Starigrad, Bikarija – Jaz Škiljića

1

5092, 4741, 4742, 3836, sve k.o. Starigrad

Seline, Pisak

1

5005, 4253, k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina, Kamp Punta Šibuljina - Dućan

1

3223, 3226  sve k.o. Tribanj

 

Tribanj Sv. M. Magdalena

1

2038 k.o. Tribanj

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Starigrad, Bikarija

1

4736 k.o. Starigrad

Prijevoz putnika

Starigrad, Riva 3 5091 k.o. Starigrad
  Seline Lučica 1 5004 k.o. Seline
Tribanj - Šibuljina 1 3223 k.o. Tribanj

Organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

Općina Starigrad 2 -
         

Točan raspored svake pojedine lokacije za obavljanje određene djelatnosti biti će određen grafičkim prikazom koji je sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja.

Za pokretne objekte u vlasništvu Općine Starigrad, koji se nalaze na pomorskom dobru, Općina Starigrad provodi javni natječaj. Cijena utvrđena javnim natječajem se plaća dio kao naknada za koncesijsko odobrenje i to do visine iznosa propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za predmetnu djelatnost, a ostatak iznosa kao zakup poslovnog prostora.

Članak 7.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

^ Gore