« Povratak

Plan prijma u JUO u 2015. godini

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 112-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-2-15-1             
 
Starigrad Paklenica, 19. siječnja 2015. godine
 
          

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), a u skladu s prijedlogom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Proračunom Općine Starigrad za 2015. godinu, načelnik Općine Starigrad, donosi

 
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE STARIGRAD U 2015. GODINI
 

Članak 1.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad u 2015. godini.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju prikupljenih podataka i na prijedlog pročelnika, vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživosti financijskim sredstvima.

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 15/13) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad od ukupno predviđenih devet (9) radnih mjesta, raspoređeno na radna mjesta: 4 (četiri) službenika i 1 (jedan) namještenik.

a) popunjena radna mjesta na neodređeno su:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj)
- Odsjek za opće i administrativne poslove –  voditelj (1 izvršitelj)
- Odsjek za opće i administrativne poslove – spremačica (1 izvršitelj)

b) popunjena radna mjesta na određeno su:

- Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun – vježbenik (1 izvršitelj)
- Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje – vježbenik (1 izvršitelj)

                                                                       Članak 3.

            U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad u 2015. godini predviđa se prijam/raspored službenika kako slijedi:

            a) radna mjesta na neodređeno:

- Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun– viši stručni suradnik (1 izvršitelj)
- Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje – viši referent (1 izvršitelj)

            Na navedena radna mjesta planiraju se rasporediti vježbenici nakon udovoljavanja uvjeta iz članka 91. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

                                                                       Članak 4.

            Načelnik Općine Starigrad može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju obrazloženih zahtjeva a koji moraju biti usklađene s proračunom Općine Starigrad za 2015. godinu, odnosno njegovim dopunama i izmjenama.

                                                                       Članak 5.

            Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja o objavit će su u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore