« Povratak

Općinski načelnik - Plan prijama u 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 112-01/11-01/1
Urbroj: 2198/1-01-11-1             
 
Starigrad Paklenica, 08. veljače 2012. godine
 
          

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), a u skladu sa prijedlogom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Proračunom Općine Starigrad za 2012. godinu, načelnik Općine Starigrad, donosi

 
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE STARIGRAD U 2012. GODINI
 

Članak 1.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad u 2012. godini.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju prikupljenih podataka i na prijedlog pročelnika, vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživosti financijskim sredstvima.

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 22/10) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad od ukupno predviđenih sedam (7) radnih mjesta, raspoređeno na radna mjesta 4 (četiri) službenika i 1 (jedan) namještenik na neodređeno vrijeme.

a) popunjena radna mjesta na neodređeno su:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – (1/1))
- u Odsjeku za komunalne poslove i prostorno planiranje – voditelj odsjeka (1/2)
- u Odsjeku za financije, gospodarstvo, plan i proračun – viši stručni suradnik (1/1)
- u Odsjeku za opće i administrativne poslove – referent za opće i administrativne poslove (1/1)
- u Odsjeku za opće i administrativne poslove – spremačica (1/1)

b) nepopunjena radna mjesta su:

             - u Odsjeku za komunalne poslove i prostorno planiranje – komunalni redar (1 izvršitelj)
 - u Odsjeku za društvene djelatnosti – voditelj odsjeka (1/1)

                                                                       Članak 3.

            U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad u 2012. godini ne predviđa se prijam službenika ni vježbenika.

                                                                       Članak 4.

            Načelnik Općine Starigrad može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju obrazloženih zahtjeva a koji moraju biti usklađene s proračunom Općine Starigrad za 2012. godinu, odnosno njegovim dopunama i izmjenama.

                                                                       Članak 5.

            Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja o objavit će su u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore