« Povratak

Plan  nabave za 2016. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 400-01/16-01/01
Urbroj: 2198/09-2-16-1
             
Starigrad Paklenica, 08. siječnja 2016. godine

Na temelju  članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 90/11, 82/13 i 144/13), te članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 08. siječnja 2016. godine, d o n o s i

PLAN  NABAVE
za 2016. godinu

Članak 1.

Općina Starigrad planira nabavu roba, radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:

 Evid.br. nabave

 Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka nabave

Ugovor/okvirni sporazum

Planirani početak nabave

Planirano trajanje ugovora/okv. sporazuma

 

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

28.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Tečajevi i stručni ispiti

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Uredski materijal

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Literatura

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

1.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

12.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Gorivo za općinske automobile

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Sitni inventar i autogume

4.800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge telefona i mobitela

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Poštanske usluge

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme

6.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge održavanja vozila

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge promidžbe i inform.

48.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge oglašavanja

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale komunalne usluge

2.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Pravne usluge (odvjetnik)

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Geodetske i katastarske usluge

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge vještačenja

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Računovodstvene usluge

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge javnog bilježnika

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale intelektualne usluge

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Audit -  ISO 9001:2008

12.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Energetski certifikati – zgrade javne namjene

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Energetski pregled javne rasvjete

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Računalni programi – licence i održavanje

68.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge održavanja računala i web stranice

36.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Grafičke i tiskarske usluge

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge pri registraciji vozila

876,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale nespomenute usluge

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Premije osiguranja

12.800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Dopunsko zdravstveno osiguranje

8.160,00

Bagatelna

 

 

 

 

Reprezentacija

76.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostali rashodi poslovanja

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Troškovi javnih radova i građanskih akcija

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

  Bankarske usluge i usluge platnog prometa

8.000,00

Bagatelna

     
  Uređenje dječjeg igrališta u Selinama

40.000,00

Bagatelna

     

 

Uredska oprema i namještaj

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Računala i računalna oprema

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Telefoni i komunikacijska oprema

3.200,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ulaganja u računalne programe

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Komunalna oprema

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge oglašavanja TZ Zadar. Županije (Ryanair)

56.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Projektna dokumentacija - AAA destinacija

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

  Projektna dokumentacija Samograd

160.000,00

Bagatelna

     
  Plan gospodarenja otpadom

60.000,00

Bagatelna

     
  Sanacija zgrade stare škole Seline

120.000,00

Bagatelna

     
  Održavanje općinskih objekata

28.000,00

Bagatelna

     
  Projektna dokumentacija vatrogsni dom

120.000,00

Bagatelna

     

 

Civilna zaštita

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Opskrba električnom energijom

165.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Deratizacija i dezinsekcija (2016.-2017.)

120.000,00 (60.000,00/god.)

Bagatelna

 

 

 

 

Projekt. dokum. – groblje Seline

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Izgradnja mrtvačnice Seline

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Javna rasvjeta

40.000,00

Bagatelna

     
  Projektna dokumentacija Magistralni vodovod

56.000,00

Bagatelna

     
  Projek. dokument.-vodosprema Starigrad s prist. cjevovodom

196.000,00

Bagatelna

     
  Vodovod podvelebitski pravac-projekt. dokument.

80.000,00

Bagatelna

     
  Plaža Jaz Kulina-projekt. dokumentacija

56.000,00

Bagatelna

     
EV-MV-  /2016 Plaža Jaz Kulina - radovi

800.000,00

Otvoreni

Ugovor

1./2. kvartal 3 mjeseca

EV-MV-  /2016

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – radovi

4.800.000,00

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

12 mjeseci

 

Rekonstrukcija nerazrstavnih cesta - nadzor

96.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Središnji obalni pojas

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Prostorno planska dokumentacija

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Otkup zemljišta

120.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Sanacija Večke kule

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Održavanje kulturnih dobara

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Razvojni projekti – gospodarenje resursima

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

* Svakom evidencijskom broju pridodati će se prilikom objave dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave

Članak 2.

            Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2016., te će se objaviti na internetskim stranicama Općine Starigrad.

 

                                                                                                                                       Općinski načelnik

                                                                                                                                     Krste Ramić, dipl. oec.

 

^ Gore