« Povratak

Plan  nabave za 2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 400-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-2-15-1
             
Starigrad Paklenica, 08. siječnja 2015. godine

Na temelju  članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 90/11, 82/13 i 144/13), te članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 08. siječnja 2015. godine, d o n o s i

PLAN  NABAVE
za 2015. godinu

Članak 1.

Općina Starigrad planira nabavu roba, radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:

 Evid.br. nabave

 Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka nabave

Ugovor/okvirni sporazum

Planirani početak nabave

Planirano trajanje ugovora/okv. sporazuma

 

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

28.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Tečajevi i stručni ispiti

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Uredski materijal

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Literatura

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

1.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

12.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Prigodna dekorativna rasvjeta

44.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Gorivo za općinski automobile

21.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

Sitni inventar i autogume

4.800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge telefona i mobitela

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Poštanske usluge

29.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme

6.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge održavanja vozila

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata

28.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge promidžbe i inform.

56.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge oglašavanja

23.200,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale komunalne usluge

2.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Pravne usluge (odvjetnik)

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Geodetske i katastarske usluge

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge vještačenja

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Računovodstvene usluge

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge javnog bilježnika

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale intelektualne usluge

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Audit -  ISO 9001:2008

12.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Energetski certifikati – zgrade javne namjene

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale intelektualne usluge - FZOEU

46.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Računalni programi – licence i održavanje

60.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge održavanja računala i web stranice

36.800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Grafičke i tiskarske usluge

16.736,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge pri registraciji vozila

800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostale nespomenute usluge

800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Premije osiguranja

5.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

Dopunsko zdravstveno osiguranje

8.160,00

Bagatelna

 

 

 

 

Reprezentacija

84.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ostali rashodi poslovanja

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Troškovi javnih radova i građanskih akcija

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Računala i računalna oprema

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Telefoni i komunikacijska oprema

2.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Ulaganja u računalne programe

6.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Geodetski projekt lokacije zatvaranje Samograd

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlag.

192.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Studija izvodljivosti - prijava EU fondovi

190.400,00

Bagatelna

 

 

 

 

Komunalna oprema

56.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Usluge oglašavanja TZ Zadar. Županije (Ryanair)

52.800,00

Bagatelna

 

 

 

 

Projektna dokumentacija - penjački stadion

196.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Civilna zaštita

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Opskrba električnom energijom

170.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Geodetski elaborati – nerazvrstane ceste

112.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Deratizacija i dezinsekcija

64.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Postavljanje dječjeg igrališta

32.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – priprema projekta

176.000,00

Bagatelna

 

 

 

EV-MV-  /2015

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – radovi

4.800.000,00

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

12 mjeseci

 

Rekonstrukcija nerazrstavnih cesta - nadzor

96.000,00

Bagatelna

 

 

 

EV-MV -  /2015

Sanacija (adaptacija) zgrade – društveni dom

560.000,00

Otvoreni

Ugovor

1. kvartal

3,5 mjeseca

 

Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici

320.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Izgradnja mrtvačnice Seline

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Šetnica Kulina

24.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Vodovodna mreža

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Spomeničko memor. plato

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Javna rasvjeta

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Izgradnja tržnice

8.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Prostorno planska dokumentacija

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Projekt. dokum. – groblje Seline

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Otkup zemljišta

160.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Sanacija Večke kule

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Održavanje kulturnih dobara

4.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

Razvojni projekti – gospodarenje resursima

16.000,00

Bagatelna

 

 

 

* Svakom evidencijskom broju pridodati će se prilikom objave dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave

Članak 2.

            Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2015., te će se objaviti na internetskim stranicama Općine Starigrad.

 

                                                                                                                                       Općinski načelnik

                                                                                                                                     Krste Ramić, dipl. oec.

 

^ Gore