« Povratak

Plan  nabave za 2014. god. - Izmjene

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 400-01/14-01/01
Urbroj: 2198/09-2-14-2
             
Starigrad Paklenica, 09. travnja 2014. godine

Na temelju  članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 144/13) te članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.04/13, 07/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 09. travnja 2014. godine, d o n o s i

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE
za 2014. godinu

Članak 1.

Općina Starigrad planira nabavu roba, radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:

 Red. broj

 Evid.br. nabave 

 Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka nabave

Ugovor/ okvirni sporazum

Planirani početak nabave

Planirano trajanje ugovora/okv. sporazuma

Napomena

1.

 

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

28.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

2.

 

Uredski materijal

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

3.

 

Gorivo za općinski automobil

21.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

4.

 

Poštanske usluge

29.600,00

Bagatelna

 

 

 

 

5.

 

Usluge održavanja vozila

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

6.

 

Usluge promidžbe i inform.

52.500,00

Bagatelna

 

 

 

 

7.

 

Usluge oglašavanja

23.200,00

Bagatelna

 

 

 

 

8.

 

Pravne usluge (odvjetnik)

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

9.

 

Geodetske i katastarske usluge

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

10.

 

Energetski certifikati – zgrade javne namjene

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

11.

 

Računalni programi – licence i održavanje

60.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

12.

 

Usluge održavanja računala i web stranice

36.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

13.

 

Uredska oprema i namještaj

160.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

14.

 

Računala i računalna oprema

20.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

15.

 

Usluge oglašavanja TZ Zadar. Županije (Ryanair)

27.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

16.

 

Marketing plan – destinacija aktivnog turizma

69.600,00

69.500,00

Bagatelna

 

 

 

Mijenja se

17.

 

Penjački stadion – idejno rješenje i studija predizvedivosti

144.000,00

Bagatelna

 

 

 

Briše se

18.

 

Bike park – Idejno rješenje i studija predizvedivosti

72.000,00

Bagatelna

 

 

 

Briše se

19.

 

Poligon za kajake - Idejno rješenje i studija predizvedivosti

72.000,00

Bagatelna

 

 

 

Briše se

20.

 EV-MV- /2014

Opskrba električnom energijom

220.000,00

 Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

12 mjeseci

 

21.

 

Rekonst. i modern. javne rasvjete  - nadzor

50.000,00

50.165,18

Bagatelna

 

 

 

Mijenja se

22.

EV-MV - /2014

Geodetski elaborati – nerazvrstane ceste

240.000,00

Otvoreni

Ugovor

2. kvartal

6 mjeseci

 

23.

 

Deratizacija i dezinsekcija

64.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

24.

 

Postavljanje dječjeg igrališta

32.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

25.

EV-MV - /2014

Sanacija (adaptacija) zgrade općinske uprave

950.000,00

Otvoreni

Ugovor

1. kvartal

3,5 mjeseci

 

26.

 

Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici – projektna dokumentacija

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

27.

 

Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

28.

 EV-MV- /2014

Izgradnja mrtvačnice Seline

500.000,00

Otvoreni

 Ugovor

4. kvartal

12 mjeseci

 

29.

 

Izrada registra nekretnina

60.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

30.

 

Projektno natječajna dokumentacija

80.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

31.

 

Projektna dokum. – pristupni put do plaže u Modriču 

40.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

32.

 

Projekt. dokum. – groblje Seline

56.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

33.

EV-MV-  /2014

Projektna dokumentacija – Središnji obalni pojas

216.000,00

Otvoreni

Ugovor

3. kvartal

4 mjesea

Briše se

34.

 

Projekt. dokumentacija – Ulice P. Zoranića i V. Nazora

64.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

35.

 

Projekt. dokumentacija – Jazine

68.000,00

Bagatelna

 

 

 

 

36.

 

Idejni projekt sadržaja javne turističke infrastrukture – destinacija aktivnog turizma

190.000,00

Bagatelna

 

 

 

Novo

37.

 

Studija predizvedivosti (Općina Starigrad – destinacija aktivnog turizma)

69.500,00

Bagatelna

 

 

 

Novo

38.

 

Uređenje zone Središnji obalni pojas – glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom

190.000,00

Bagatelna

 

 

 

Novo

* Svakom evidencijskom broju pridodati će se prilikom objave dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave

Članak 2.

            Ove izmjene i dopune plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Starigrad.

 

                                                                                                                                                                                  Općinski načelnik

                                                                                                                                                                                Krste Ramić, dipl. oec.

 

^ Gore