« Povratak

Plan  nabave za 2013. god. - Izmjene

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 400-01/13-01/01
Urbroj: 2198/09-2-13-2
             
Starigrad Paklenica, 26. kolovoza 2013. godine

Na temelju  članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 90/11 i 83/13) te članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.04/13 i 07/13), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE
za 2013. godinu

Članak 1.

Općina Starigrad planira nabavu roba, radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:

Red. broj

Evid.br. nabave

 Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka nabave

Ugovor/ okvirni sporazum

Planirani početak nabave

Planirano trajanje ugovora/okv. sporazuma

Napomena

 1.

 

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

 27.000,00

 

 

 

 

 

 2.

  

Uredski materijal

 20.000,00

 

 

 

 

 

 3.

 

Gorivo za općinske automobile

 21.600,00

 

 

 

 

 

 4.

 

Poštanske usluge

 30.000,00

 

 

 

 

 

 5.

 

Usluge održavanja vozila

 20.000,00

 

 

 

 

 

 6.

 

Usluge promidžbe i inform.

 52.500,00

 

 

 

 

 

 7.

 

Usluge oglašavanja

 24.000,00

 

 

 

 

 

 8.

EV-MV- /2013

Pravne usluge (odvjetnik)

 80.000,00

Dodatak   II b

 Ugovor

1. kvartal

 12 mjeseci

 

 9.

EV-MV- /2013

Geodetske i katastarske usluge

 80.000,00

Otvoreni

 Ugovor

1. kvartal

 12 mjeseci

 

10.

 

Računalne usluge

 52.000,00

 

 

 

 

 

11.

 

Usluge održavanja računala i web stranica

 36.000,00

 

 

 

 

 

12.

 

Ostali rashodi poslovanja

 20.000,00

 

 

 

 

 

13.

  

Troškovi upravljanja projektima

 68.000,00

 

 

 

 

 

14.

EV-MV- /2013

Opskrba električnom energijom

290.000,00

Otvoreni

 Ugovor

4. kvartal

 12 mjeseci

 

15.

 

Deratizacija i dezinsekcija

 64.000,00

 

 

 

 

 

16

 

Izrada projekta sanacije opć. zgrade

 52.000,00

 

 

 

 

 

18.

 

Projektna dokumentacija – zgrada u Tribanj Kruščici

 40.000,00

         

19.

EV-MV- /2013

Izgradnja mrtvačnice Seline

200.000,00

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

3 mjeseca

 

20.

EV-MV- /2013

Šetnica Kulina

120.000,00

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

3 mjeseca

 

 21.

EV-MV- /2013

Izgradnja vodovodne mreže

160.000,00

Otvoreni

 Ugovor

4. kvartal

3 mjeseca

 

22.

 

Spomen. memorij. plato na Novom Groblju

 40.000,00

 

 

 

 

 

23.

 

Izrada UPU-a obalni pojas

 60.000,00

 

 

 

 

 

24.

 

Projektno natječajna dokumentacija

 20.000,00

 

 

 

 

 

25.

 

Uvođenje GIS-a

 40.000,00

 

 

 

 

 

26.

 

Projektna dokum. – pristupni put do plaže u Modriču

 40.000,00

 

 

 

 

 

27.

 

Projektna dokum. – javni putevi

 40.000,00

 

 

 

 

 

28.

 

Projekt. dokum. – groblje Seline

 56.000,00

 

 

 

 

 

29.

 

Sanacija Večke kule

 24.000,00

 

 

 

 

 

30.

 

Razvojni projekti – gospodarenje resursima

 40.000,00

 

 

 

 

 

31.

EV-VV  /2013 

Novo groblje Starigrad - 4.faza

 4.000.000,00

 Otvoreni

 Ugovor

 3.kvartal

 24 mjeseca

Novo

* Svakom evidencijskom broju pridodati će se prilikom objave dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave

Članak 2.

            Ovaj 1. Izmjene plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Starigrad.

 

                                                                                                                            Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl. oec.

 

^ Gore