« Povratak

Općinski načelnik - Odluke

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 470-01/12-01/01
Urbroj: 2198/09-2-12-1
 
Starigrad Paklenica, 24. kolovoza 2012. godine
 
 

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), članka 6. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ br. 70/12) te članka 48. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 16/09.) načelnik Općine Starigrad, donosi

 
ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Ivan Bušljeta osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Starigrad.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 023 369 387

Fax: 023 369 387

E-mail: procelnik@opcina-starigrad.hr

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i članka 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o  nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih  korisnika, Ivan Bušljeta obvezan je: 

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je  djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Članak 3.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju osobe zadužene za  nepravilnosti, Klasa: 400-02/07-01/9, Urbroj: 2198/09-1/2-07-3 od 03. srpnja 2007.  godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore