Natječaj - Zakup javnih površina

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 363-01/12-01/36
Urbroj: 2198/09-2-12-2
            
Starigrad Paklenica, 18. prosinca 2012. godine

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 48. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 16/09), članka 10. Odluke o korištenju javnih površina Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 18/07) te odluke Općinskog načelnika od 17. prosinca 2012. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad objavljuje

NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Starigrad

1.   Predmet zakupa:

a)   dio čest. zem. 5491 k.o. Seline ukupne površine do 20 m2, Trg Zukve, za obavljanje Trgovačke djelatnosti

b)   dio čest. zem. 3258 k.o. Seline ukupne površine do 108 m2, Put Bunarića, za obavljanje Ugostiteljske djelatnosti

2.   Namjena prostora:

a)   dio čest. zem. 5491 k.o. Seline  - Trg Zukve: za postavljanje kioska do maksimalno 12 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 8 m2.

b)   dio čest. zem. 3258 k.o. Seline – Put Bunarića: za postavljanje kioska do maksimalno 12 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 96 m2.

3.   Početna cijena:

a)      za dio čest. zem. 5491 k.o. Seline:  -   9.120,00 kn

b)      za dio čest. zem. 3258 k.o. Seline:  -  10.440,00 kn

4.   Rok na koji se sklapa Ugovor o zakupu javne površine:

a)   za dio čest. zem. 5491 k.o. Seline: na rok od 5 godina, računajući od dana 01. siječnja 2013. godine,

b)   za dio čest. zem. 3258 k.o. Seline: na rok od 5 godina, računajući od dana 01. siječnja 2013. godine.

5.   Pravo podnošenja imaju sve fizičke i pravne osobe sa teritorija Republike Hrvatske, a u slučaju istovjetnih ponuda, prednost imaju osobe sa prebivalištem na području Općine Starigrad.

6.   Pismene ponude za zakup javne površine predaju se u zatvorenoj kuverti osobno, po opunomoćeniku ili poštom preporučeno, a smatrat će se valjanje ukoliko bude dostavljene do 27. prosinca 2012. godine do 12.00 sati na adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica – s naznakom «Za zakup javnih površina – NE OTVARAJ».

7.   Pismena prijava treba sadržavati:

a)   za fizičke osobe – ime i prezime, adresa, Rješenje o registraciji obrta,

b)   za pravne osobe – naziv tvrtke, adresa, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, registracija društva,

c)   dokaz o uplati jamčevine u iznosu 5.000,00 kn (žiro račun: 2407000 – 1841600009, model 68, poziv na broj odobrenja 7811-OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj),

d)   potvrda o nepostojanju duga prema Općini Starigrad po bilo kakvoj osnovi (potvrdu izdaje JUO Općine Starigrad),

e)   broj računa za slučaj povrata jamčevine.

8.   Prilikom izbora najpovoljnije ponude odlučivat će se temeljem kriterija najviše ponuđenog iznosa.

9.   Općinski načelnik zadržava pravo neodabira niti jedne ponude, bez obrazloženja i bez obveze prema ponuđačima.

10. Odabrani ponuđač dužan je u roku od osam dana od dana primljene obavijesti o izboru pristupiti u prostorije Općine Starigrad i zaključiti Ugovor o zakupu i platiti godišnju zakupninu u cijelosti. Ugovor o zakupu sačinit će se kao ovršna isprava.

Ovrha se provodi neposredno na temelju Ugovora o zakupu. Općina Starigrad zadržava pravo raskida Ugovora o zakupu javnih površina za gore navedene čest. zemlje radi poduzimanja radnji od interesa za Općinu Starigrad. Ukoliko izabrani ponuditelj ne postupi u skladu sa gore navedenim, gubi pravo na zakup poslovnog prostora i povrat uplaćene jamčevine, a pravo zakupa stječe kandidat koji je ponudio iznos najbliži ponuđenom iznosu zakupnine.

11.  O ishodu izbora ponuđači će biti izvješteni u roku od osam dana od zatvaranja natječaja.

 

                                                                                               Općinski načelnik:

                                                                                            Krste Ramić, dipl. oec.

 

 

^ Gore