« Povratak

Natječaj - imenovanje pročelnika/-ce JUO

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 112-02/13-01/02
Urbroj: 2198/09-2-13-2
 
Starigrad Paklenica, 04. rujna 2013. godine
 
 
           Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Starigrad raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/-ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad
- 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca
 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) te sljedeće posebne uvjete:

   – magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera,
   – položen državni stručni ispit,
   – najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
   – organizacijske sposobnosti,
   – komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odjelom,
   – poznavanje rada na računalu.

Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti, odnosno imenovati na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja u službu.

Osobe se imenuju na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:

–  životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose

–  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice, rješenje, ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima),

–  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

– potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela navedena u članku 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke i z članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i dostavit će joj se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Općine Starigrad (www.opcina-starigrad.hr) objavit će se opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Starigrad objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije provjere. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika/ice – ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

Općinski načelnik može poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 
 
Obavijesti i upute uz Natječaj za imenovanje pročelnika/-ce
 

 

^ Gore