« Povratak

Natječaj - zamjena nekretnine

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 944-01/11-01/2
Urbroj: 2198/09-2-11-6
 
Starigrad Paklenica, 07. lipanj 2011. godine
 
           Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) i Odluke Općinskog vijeća, klasa: 944-01/11-01/2 od  17. svibnja 2011. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad,  r a s p i s u j e
 
NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za zamjenu nekretnina
 

Članak 1.

Općina Starigrad, radi stjecanja u vlasništvo parcele broj 3465/1  k.o. Starigrad površine 310 m2, koja je potrebna za uređenje ulaza u dvorište crkve Sv. Petar, daje u zamjenu parcelu broj 2379/72 k.o. Seline, površine 500 m2.

Članak 2.

Pozivaju se stvarni vlasnici parcele 3465/1 k.o. Starigrad  na podnošenje ponuda za zamjenu nekretnina.

Članak 3.

Vrijednost pojedine nekretnine iz natječaja utvrdit će ovlašteni sudski procjenitelj.

Članak 4.

U natječaju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koji su stvarni vlasnici čestice zemlje broj 3465/1  k.o. Starigrad.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati puni naziv i adresu natjecatelja, ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, uz koji mora biti priložen zemljišnoknjižni  izvadak za nekretninu  i posjedovni list.

Članak 6.

Prijave za sudjelovanje na nadmetanju za zamjenu nekretnina mogu se predati osobno ili po opunomoćeniku, ili putem preporučene pošiljke, zaključno do 15. lipnja 2011. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave na adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica.

Članak 7.

Javno otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja  dana 15. lipnja 2011. godine u prostorijama Općine Starigrad, na adresi Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica. Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici  uz predočenje ovjerene punomoći.

Članak 8.

O rezultatima izbora ponuditelji će biti  izvješteni  u roku od osam dana pisanim putem i objavom na oglasnoj ploči Općine Starigrad.

Članak 9.

Sve dodatne informacije  i uvid u dokumentaciju kao i organizacija  očevida  mogu se dobiti svakog radnog dana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

 

^ Gore