Natječaj - građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Starigrad

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 944-01/12-01/4
Urbroj: 2198/09-2-12-5
 
Starigrad Paklenica, 02. travnja 2012. godine
 
           Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), te odluke Općinskog vijeća Općine Starigrad donesene na 19. sjednici održanoj 01. ožujka 2012. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad,  r a s p i s u j e
 
NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Starigrad
 

1. Predmet prodaje po početnoj cijeni od 302,40 kuna po m2 je građevinsko zemljište kat. oznake dio čest. zem. 2948 k.o. Seline površine 159 m2, kako je označeno i prikazano žutom bojom na Geodetskoj situaciji koja je sastavni dio ovog natječaja.

2. Građevinsko zemljište iz točke 1. ovog natječaja namijenjeno je za individualnu upotrebu/izgradnju i komunalno je opremljeno (pristupnim putem, priključkom na el. energetsku i vodovodnu mrežu).

3. Pravo podnošenja ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe kao i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske.

4. Ponuđač je obvezan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene pomnožene sa ukupnom površinom građevinske čest. zem. koja je predmetom prodaje iz točke 1., na žiro-račun broj: 2407000-1841600009, poziv na broj: 68 7757 – OIB s naznakom "Općina Starigrad – jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta".

5. Jamčevina iz prethodne točke uračunava se u kupoprodajnu cijenu, a ako ponuđač ne uspije kupiti građevinsko zemljište ista jamčevina se vraća u roku deset dana od zatvaranja natječaja.

6. Pismene ponude za kupnju zemljišta predaju se u zatvorenoj koverti osobno ili po opunomoćeniku, dana 16. travnja 2012. godine u 09:00 sati na adresi: OPĆINA STARIGRAD, Trg Tome Marasovića 1, 23 244 Starigrad Paklenica – s naznakom "Za kupnju zemljišta – NE OTVARAJ".

Ponuđač ili njegov opunomoćenik dužan je prisustvovati Javnom otvaranju ponuda koje će se održati 16. travnja 2012. godine u 09:00 sati, u vijećnici Općine Starigrad.

            7. Pismena prijava treba sadržavati:

a) za fizičke osobe domaće i strane – ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu ili
    domovnicu, broj putovnice,
b) za pravne osobe domaće i strane – naziv tvrtke, adresu, ime i prezime osobe ovlaštene
    za zastupanje, registraciju društva ( za strane osobe ovjereni prijevod ),
c) dokaz o uplati jamčevine ( original uplatnice na uvid ),
d) broj računa za slučaj povrata jamčevine.
e) punomoć ukoliko opunomoćenik zastupa ponuđača

            8. O ishodu izbora ponuđač će biti izviješten u roku od deset dana od zatvaranja natječaja.

            9. Odabrani ponuđač dužan je u roku od osam dana od dana donošenja Zaključka pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora kojim će se odrediti mogućnost plaćanja odjednom ili na rate u roku od tri godine.

            Ukoliko izabrani ponuđač ne postupi u skladu s navedenim, gubi pravo na kupnju građevinskog zemljišta i povrat uplaćene jamčevine.

           10. Parcelaciju predmetnog zemljišta dužan je izvršiti odabrani ponuđač isključivo prema označenom i prikazanom žutom bojom na Geodetskoj situaciji koji je sastavni dio ovog natječaja, u suprotnom se kupnja predmetnog zemljišta može smatrati nevažećom.

           11. Porez na promet, troškove ovjere, geodetske troškove/parcelaciju i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

 12. Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja.

            Sve dodatne obavijesti o građevinskom zemljištu mogu se dobiti svakog radnog dana u Općinskoj upravi Općine Starigrad i na telefon 023/369-387.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore