Natječaj - građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Starigrad

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 944-16/12-01/2
Urbroj: 2198/09-2-12-4
 
Starigrad Paklenica, 15. svibnja 2012. godine
 
           Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), te odluke Općinskog vijeća Općine Starigrad donesene na 20. sjednici održanoj 17. travnja 2012. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad,  r a s p i s u j e
 
NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Starigrad
 

1. Predmet prodaje po početnoj cijeni od 189,00 kuna po m2 je građevinsko zemljište kat. oznake dio čest. zem. 2256 k.o. Tribanj površine 299 m2 i dio čest. zem. 2310/1 k.o. Tribanj površine 335 m2, kako je označeno i prikazano zelenom bojom na situaciji na geodetskoj podlozi koja je sastavni dio ovog natječaja.

2. Građevinsko zemljište iz točke 1. ovog natječaja namijenjeno je za individualnu upotrebu/izgradnju i komunalno je opremljeno (pristupnim putem i priključkom na el. energetsku mrežu).

3. Pravo podnošenja ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe kao i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske.

4. Ponuđač je obvezan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene pomnožene sa ukupnom površinom građevinske čest. zem. iz točke 1., na žiro-račun broj: 2407000-1841600009, poziv na broj: 68 7757 – OIB s naznakom "Općina Starigrad – jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta".

5. Jamčevina iz prethodne točke uračunava se u kupoprodajnu cijenu, a ako ponuđač ne uspije kupiti građevinsko zemljište ista jamčevina se vraća u roku deset dana od zatvaranja natječaja.6. Pismene ponude za kupnju zemljišta predaju se u zatvorenoj koverti osobno ili po opunomoćeniku, dana 31. svibnja 2012. godine u 09:30 sati na adresi: OPĆINA STARIGRAD, Trg Tome Marasovića 1, 23 244 Starigrad Paklenica – s naznakom "Za kupnju zemljišta – NE OTVARAJ".

Ponuđač ili njegov opunomoćenik dužan je prisustvovati Javnom otvaranju ponuda koje će se održati 31. svibnja 2012. godine u 09:30 sati, u vijećnici Općine Starigrad.

            7. Pismena prijava treba sadržavati:

a) za fizičke osobe domaće i strane – ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu ili
    domovnicu, broj putovnice,
b) za pravne osobe domaće i strane – naziv tvrtke, adresu, ime i prezime osobe ovlaštene
    za zastupanje, registraciju društva ( za strane osobe ovjereni prijevod ),
c) dokaz o uplati jamčevine ( original uplatnice na uvid ),
d) broj računa za slučaj povrata jamčevine.
e) punomoć ukoliko opunomoćenik zastupa ponuđača

            8. O ishodu izbora ponuđač će biti izviješten u roku od deset dana od zatvaranja natječaja.

            9. Odabrani ponuđač dužan je u roku od osam dana od dana donošenja Zaključka pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora kojim će se odrediti mogućnost plaćanja odjednom ili na rate u roku od tri godine.

            Ukoliko izabrani ponuđač ne postupi u skladu s navedenim, gubi pravo na kupnju građevinskog zemljišta i povrat uplaćene jamčevine.

            10. Parcelaciju predmetnog zemljišta dužan je izvršiti odabrani ponuđač isključivo prema označenom i prikazanom zelenom bojom na situaciji na geodetskoj podlozi koja je sastavni dio ovog natječaja, u suprotnom se kupnja predmetnog zemljišta može smatrati nevažećom.

            11. Porez na promet, troškove ovjere, geodetske troškove/parcelaciju i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

12. Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja.

             Sve dodatne obavijesti o građevinskom zemljištu mogu se dobiti svakog radnog dana u Općinskoj upravi Općine Starigrad i na telefon 023/369-387.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 
Prilog: Situacija na geodetskoj podlozi
 

 

^ Gore