« Povratak

Obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 363-02/10-01/4
Urbroj: 2198/09-2-10-1             
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine
 
          

Na  temelju  članka 12. Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, broj: 125/08), članka 3. Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  (“Narodne  novine”,  broj:  26/03  –  pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije“, broj:7/10) i članka 31. Statuta  Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad  dana  27. srpnja  2010. godine, d o n o s i

 
ODLUKU
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI-
-PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
 

I.

Osniva se Stručno povjerenstvo za dodjelu  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad.

II.

            U Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

     1.   Jure Tomić, dipl. oec.       predsjednik
     2.   Zoran Vukić,                    član
     3.   Ivan Bušljeta, dipl.oec.    član

III.

Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

1. pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije,    pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
2. analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog     partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda,
4. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga    odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga, te
5. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u listu "Službeni glasnik Zadarske županije" 

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore