« Povratak

Obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 363-02/10-01/5
Urbroj: 2198/09-2-10-1             
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine
 
          

Na  temelju  članka 18. Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, broj: 125/08), članka 3. Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  (“Narodne  novine”,  broj:  26/03  –  pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije“, broj:7/10) i članka 48. Statuta  Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad   dana 27. srpnja  2010. godine, d o n o s i

 
ODLUKU
O JAVNOM PRIKUPLJANJU PONUDA
ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI-
-PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
 

I.

Objavljuje se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na  području Općine Starigrad.

Komunalna djelatnost prijevoza pokojnika podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju.

II.

Koncesije za prijevoz pokojnika iz točke I. ove Odluke daje se na rok od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora.

                                                                                III.   

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna Općine, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV.

            Javno prikupljanje ponuda objavit će se u “Narodnim novinama”.

V.

            Tekst za objavu javnog prikupljanja ponuda nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

VI.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad da objavi javno prikupljanje ponuda u “Narodnim novinama”.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore