« Povratak

Općinski načelnik - Plan gospodarenja otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 351-01/09-01/3
Urbroj: 2198/09-2-11-11             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine
 
          

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj:178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) članka 48. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad, p o d n o s i

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE STARIGRAD za 2010. godinu
 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2010. godinu, sadrži:

1.   Mjere gospodarenja otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

            Komunalni otpad na cijelom području Općine Starigrad sakuplja i odvozi na odlagalište komunalnog otpada „Samograd“ komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o., Trg Tome Marasovića 1, 23 244 Starigrad Paklenica, u 100% -tnom vlasništvu Općine Starigrad.

Ukupna godišnja količina komunalnog otpada koja je sakupljena na području Općine Starigrad u 2010. godini i deponirana na odlagalištu komunalnog otpada „Samograd“ iznosi 5500 m3. Na području Općine Starigrad trenutno nije ustrojeno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Sav komunalni otpad i dalje se zajedno pakira i odlaže u kante koje su dodijeljene domaćinstvima kao i u kontejnere postavljene po naseljima te se kasnije kao takav odlaže na odlagalište otpada „Samograd“.

 

2.   Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad

Odlagalište komunalnog otpada „Samograd“ nalazi se u prirodnoj vrtači na krškom terenu na udaljenosti od oko 2,5 km od središta mjesta Starigrad na kat. čest. zem. 409/3 i dio 409/1 obje k.o. Starigrad te u obuhvatu PP Velebit. Sadašnje odlagalište koristi se od 1995 godine. Općina Starigrad već nekoliko godina zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi na projektu sanacije i zatvaranja predmetnog odlagališta. U tom smjeru već je ishođena Lokacijska dozvola, napravljan Glavni projekt i podnesen Zahtjev za potvrdu glavnog projekta za sanaciju i zatvaranje odlagališta. Na terenu je oko cijelog Odlagališta postavljena zaštitna ograda i zasađen zaštitni vegetativni pojas te uređen servisni put, što je u biti i početna faza  radova na sanaciji i zatvaranju istog. Konačna sanacija i zatvaranje odlagališta uslijedit će odmah po otvaranju regionalnog odlagališta otpada za cijelu Zadarsku županiju.

Što se tiče trenutnog stanja na Odlagalištu, isto se redovito planira/prekriva inertnim materijalom i nadzire, a u tijeku su pripreme za redovitu godišnju sanaciju odlagališta te prostora neposredno oko samog odlagališta koje dijelom bude onečišćeno sitnim otpadom zbog jakog vjetra koji tijekom zimskog razdoblja puše kako na području Pod velebita tako i na prostoru Općine Starigrad.

 

3.   Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

Na području Općine Starigrad, prema PGO Općine Starigrad, nema neuređenih odnosno divljih odlagališta otpada.  Međutim, postoje tri odlagališta iskopnog materijala koja nisu uvrštena u PGO Općine Starigrad.

Jedno odlagalište iskopnog materijala nalazi se u naselju Brđani u mjestu Starigrad Paklenica, na dijelu č.z. 3072 k.o. Starigrad površine 1500 m2, a količina odloženog iskopnog materijala iznosi 7500 m3. Isto nije uvršteno u PGO iz razloga što je za vrijeme donošenja PGO - a odlagalište najvećim dijelom bilo sanirano (odvezen je sav otpad osim iskopnog materijala) te je ostao za urediti pokos na kojem se odlagalište nalazi (u tijeku je izrada projekta sanacije predmetne lokacija na temelju kojeg će Općina Starigrad zatražiti sredstva od FZOEU).

Drugo odlagalište iskopnog materija, zvano Vidikovac, nalazi se u mjestu Starigrad Paklenica i zauzima prostor uz cestu koja vodi od naselja Brđani prema zaseoku Dokoze.

Treće odlagalište iskopnog materijala, zvano Tribljanska Draga, nalazi se sa sjeverne strane DC 8 (Jadranske magistrale) u mjestu Starigrad Paklenica u istoimenoj drazi, neposredno prije naselja Kozjača.  

 

4.   Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta, otpadom onečišćenog okoliša i ostalih aktivnosti

Na prostoru Općine Starigrad osim više navedenih odlagališta iskopnog materijala, nema neuređenih odnosno divljih odlagališta. Obzirom da navedena odlagališta ne može samostalno sanirati i urediti bez financijske pomoći, Općina Starigrad je u 2010. godini aktivnosti usmjerila na podjelu kanti domaćinstvima, kojima je podijeljeno 80 % od svih predviđenih kanti za domaćinstva, a uzduž šetnica i u centrima mjesta su postavljene kante za odlaganje sitnog otpada.

U 2011. godini nastaviti će se raditi na dovršetku projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Samograd“, a koje će i konačno biti zatvoreno sa otvaranjem regionalnog odlagališta otpada za Zadarsku županiju. Isto tako raditi će se na zatvaranju financijske konstrukcije  za sanaciju i uređenje naprijed navedenih odlagališta iskopnog materijala.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore