« Povratak

Civilna zaštita

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 810-03/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-14-6             
 
Starigrad Paklenica, 13. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 21. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine, br. 40/08. i 44/08), članka 46. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 04/13, 07/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad, na prijedlog Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Zadar,  d o n o s i

ODLUKU
o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje Općine Starigrad

Članak 1.

Za povjerenike Civilne zaštite za područje Općine Starigrad po mjesnim odborima, imenuju se:

I. MO STARIGRAD PAKLENICA

· Povjerenik: Ante Milovac - Dušanov
- OIB: 7700699133,
- Datum rođenja: 20. 09. 1970. godine,
- Adresa: Jose Dokoze 17, 23 244 Starigrad P.,
- Stručna sprema: SSS,
- Zaposlenje: vlasnik ugostiteljskog obrta “Europa”,
- Telefon: 023/369-359,
- Mobitel: 098/934-05-57.

II. MO SELINE

· Povjerenik: Šime Bucić
- OIB: 77223055967,
- Datum rođenja: 07. 05. 1966. godine,
- Adresa: Put Bucića 68, 23 244 Starigrad P. - Seline,
- Stručna sprema: SSS,
- Zaposlenje: vl. U.O. “Šime”,
- Telefon: 023/656-123,
- Mobitel: 091/762-86-32.

 

III. MO TRIBANJ

· Povjerenik: Adam Trošelj
- OIB: 22320532764,
- Datum rođenja: 17.08.1965. godine,
- Adresa: Tribanj – Kruščica b.b., 23 245 Tribanj – Kruščica,
- Stručna sprema: SSS,
- Zaposlenje: vlasnik U.O. “Ante”,
- Telefon: 023/658-057,
- Mobitel: 098/273-065.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa:810-05/13-01/1, Urbroj: 2198/09-2-13-1 od dana 22. srpnja 2013. godine.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

^ Gore