« Povratak

MJESNI ODBOR - STARIGRAD PAKLENICA

                   

    REPUBLIKA HRVATSKA
     ZADARSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA STARIGRAD
Vijeće mjesnog odbora Starigrad Paklenica
 
Klasa: _____________
Urbroj: _____________             
 
Starigrad Paklenica, 11. lipnja 2013. godine
 

       Na temelju  članka 61.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te na temelju  članka 69. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13 i 07/13), Vijeće Mjesnog odbora Starigrad Paklenica na svojoj sjednici, održanoj dana 11. lipnja  2013. godine, d o n o s i 

PRAVILA  MJESNOG ODBORA

STARIGRAD PAKLENICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Pravilima se pobliže uređuje djelokrug mjesnog  odbora, ustrojstvo i način rada tijela mjesnog odbora, prava i dužnosti članova Vijeća mjesnog odbora i financiranje mjesnog odbora.

Članak 2.

            Mjesni odbor Starigrad Paklenica u sklopu djelokruga utvrđenog Zakonom, Statutom Općine Starigrad i ovim Pravilima djeluje na području mjesta Starigrad Paklenica .

Članak 3.

            Sjedište i naziv mjesnog odbora je  Starigrad Paklenica.       

            Mjesni odbor je pravna osoba ima pečat.

            Vijeće mjesnog odbora može posebnom olukom odrediti veličinu, oblik i sadržaj zastave i grba mjesnog odbora, te odrediti dan mjesnog odbora koji se može prigodno obilježiti.

Članak 4.

            Mjesni odbor kao oblik mjesne samouprave radi ostvarivanja neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima od interesa za život i rad u lokalnoj sredini i organiziranja građana na podizanju razine kvalitete i načina življenja  u lokalnoj sredini,  osobito:

• obavlja povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Starigrad,
• brine za utvrđivanje lokalnih prioriteta za uvjete uređenja prostora, izgradnju i
   održavanje komunalne infrastrukture, uređenja naselja te poduzimanje radnji
   radi njihovog ostvarivanja pred nadležnim tijelima lokalne samouprave,
   državnim i drugim tijelima,
•  radi na promicanju zdravog okoliša, promotivno organizira vlastite akcije
   uređenja naselja i brine o očuvanju identiteta  i obilježja lokalne sredine,
   organizira i potiče nadležna tijela, humanitarne udruge  i udruge građana i
   pojedince na ostvarivanje sadržaja socijalne skrbi, a osobito na organiziranje
   skrbi za starije i nemoćne osobe i ublažavanja posljedica siromaštva,
• osmišljava sadržaje za mlade i njihovo uključivanje u podizanje kvalitete
   življenja u lokalnoj sredini, •  Skrbi o zdravlju ljudi posredovanjem  i organiziranjem    
   edukativnih sadržaja (osobito bolestima modernog doba) i preventivnih akcija radi
   podizanja razine zdravlja ljudi,
• potiče i organizira kulturne, športske i rekreacijske sadržaje,
• brine o vezama sa zavičajnim klubovima radi suradnje s rodnim krajem,
•  obavlja i druge poslove prema potrebama lokalne sredine.

 

II.  TJELA MJESNOG ODBORA

Članak 5.

            Tijela mjesnog odbora su:

1. Vijeće mjesnog odbora,
2. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

 

  1. Vijeće mjesnog odbora

Članak 6.

            Vijeće mjesnog odbora čini 7 članova, koji su izabrani na neposrednim mjesnim izborima.

            Mandat članova Vijeća je četiri (4) godine.

            Članovi Vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu.

Članak 7.

            Vijeće mjesnog odbora u sklopu svog djelokruga rada sukladno Zakonu i Statutu Općine Starigrad:

1.  donosi plan uređenja dijelova naselja i malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u realizaciji,
2.  donosi pravila mjesnog odbora,
3.  donosi poslovnik o radu, u skladu s ovim Statutom,
4.  donosi financijski plan i godišnji obračun,
5.  donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
6.  bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika vijeća,
7.  osniva radna tijela vijeća i bira i razrješuje njihove članove,
8.  saziva mjesne zborove građana,
9.  surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora na području Općine,
10. surađuje s udrugama na svom području o pitanjima važnim za građane mjesnog odbora,
11. obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 8.

            Vijeće mjesnog odbora predlaže:

1.  rješenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova i drugih dokumenata prostornog  planiranja važna za područje mjesnog odbora,
2.  razvoj komunalne infrastrukture,
3.  mjere za zaštitu i unapređenje okoliša i poboljšanje uvjeta života,
4.  mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,
5.  imenovanje ulica, parkova, športskih terena i drugih objekata na svom području,
6.  promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 9.

            Vijeće mjesnog odbora odlučuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

            Glasovanje se provodi u pravilu javno, osim u slučajevima kada je propisano tajno glasovanje ovim Pravilima ili to zahtijevaju drugi opravdani razlozi, kad se glasovanje provodi tajno.

            Način rada Vijeća mjesnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća, koji donosi Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 10.

            Članovi vijeća mjesnog odbora imaju prava i dužnosti:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima dnevnog reda vijeća.

            Članovi vijeća mjesnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđena poslovnikom o radu vijeća mjesnog odbora.

 

  1. Predsjednik Vijeća

Članak 11.

            Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, tajnim glasovanjem, u skladu s pravilima mjesnog odbora.

Članak 12.

            Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora:

1.  predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.  saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.  provodi i osigurava provedbu odluka vijeća,       
5.  informira građane o pitanjima vezanim uz mjesni odbor i rad vijeća mjesnog odbora,
6.  obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće.

            Predsjednik odgovara vijeću mjesnog odbora za svoj rad, a općinskom načelniku za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine povjerenih vijeću mjesnog odbora.

Članak 13.

            Mandat predsjednika Vijeća traje (4) godine, a Vijeće mjesnog odbora može razriješiti dužnosti predsjednika vijeća i prije isteka mandata u slučajevima i na način određen Zakonom, Statutom i ovim Pravilima.

            Predsjedniku Vijeća mandat istječe i prije isteka redovitog mandata  ako podnese ostavku, i ako mu vijeće mjesnog odbora izglasa nepovjerenje.

            Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća može pokrenuti:

1.  najmanje 1/3 članova Vijeća,
2.  najmanje 15 % birača s područja mjesnog odbora,
3.  Općinsko vijeće Općine Starigrad,
4.  Općinski načelnik Općine Starigrad.

            Sjednica na kojoj će se odlučivati o prijedlogu razrješenja, mora se održati u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga.

            Predsjednik se smatra razriješenim s danom utvrđivanja podnošenja pisane ostavke, na sjednici Vijeća, odnosno s danom izglasavanja nepovjerenja.

            Sjednicu radi izbora novog predsjednika vijeća mjesnog odbora saziva potpredsjednik Vijeća mjesnog odbora ili osoba koju odredi Vijeće pri utvrđivanju činjenice o podnesenoj ostavci ili o odluci o izglasavanju nepovjerenja.

Članak 14.

            Potpredsjednik Vijeća pomaže u radu predsjedniku Vijeća te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.

            Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se naputaka predsjednika Vijeća.

            Potpredsjednik Vijeća MO kad zamjenjuje predsjednika Vijeća MO, sa ovlastima koje je na njega prenio predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 15.

            Vijeće mjesnog odbora osniva radna tijela za pripremu i izvršavanje odluka i drugih akata Vijeća mjesnih odbora.

            Vijeće mjesnog odbora osniva i mobilne timove za obavljanje pojedinih, usko specijaliziranih zadaća iz djelokruga mjesnog odbora.

            Radna tijela osnivaju se odlukom vijeća mjesnog odbora kao stalna i povremena.

            Broj i vrsta radnih tijela, njihov djelokrug i sastav uređuje se odlukom o osnivanju radnih tijela.

            U radna tijela osim  članova Vijeća mjesnog odbora, a osobito u mobilne timove biraju se i građani koji prema svojim profesionalnim i drugim sposobnostima mogu pridonijeti ostvarivanju poslova povjerenih radnom tijelu.

 

III.  MJESNI ZBOROVI GRAĐANA

Članak 16.

            Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

            Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja jedinice mjesne samouprave koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).

            Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član kojeg odredi Vijeće većinom glasova svojih  članova. Vijeće mjesnog odbora, Općinsko vijeće i Općinski načelnik mogu sazivati mjesni zbor građana.

            Mjesni zbor građana saziva se isticanjem  javnog oglasa na oglasnoj ploči jedinice mjesne samouprave ili na drugi uobičajeni način.

            Javni oglas mora sadržavati naziv sazivača, vrijeme i mjesto  održavanja te prijedlog dnevnog reda.

            Mjesni zbor građana odluke donosi većinom glasova nazočnih građana.

Članak  17.

            Zbor građana mjesnog odbora je savjetodavni organ i oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Članak  18.

            Vijeće mjesnog odbora po potrebi saziva zbor građana, a obavezno na zahtjev Općinskog načelnika, kao i na inicijativu od najmanje 15% građana-birača mjesnog područja za koje se traži održavanje zbora građana.

            Zbor građana se održava jedinstveno za mjesni odbor ili po dijelovima mjesnog područja.

            Odluku o načinu održavanja zbora građana donosi Vijeće mjesnog odbora.

            Mjesni zbor građana se održava za mjesno područje u sastavu mjesnog odbora.

Članak  19.

            Na mjesnom zboru građani raspravljaju o svim pitanjima koja su Statutom i ovim Pravilima utvrđena za djelokrug zbora građana, te iniciraju organiziranje poslova koji neposredno utječu na svakodnevne potrebe, život i rad građana u mjestu stanovanja.

            O radu mjesnog zbora građana vodi se zapisnik  u skladu s Poslovnikom mjesnog odbora.

Članak  20.

            U radu zbora građana mogu sudjelovati građani upisani u popis birača na području Općine Starigrad koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, odnosno imaju prebivalište na mjesnom području za koje je sazvan zbor građana.

Članak  21.

            O pitanjima sazivanja zbora građana, kao i ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilima, propisat će ih Vijeće MO svojim aktima.

Članak  22.

            Ukoliko je zbor građana sazvan u postupku savjetovanja, utvrđenim Statutom ili ovim Pravilima, na stavove i mišljenja, inicijative i prijedloge zbora građana koji ne budu uvaženi, organi koji su tražili konzultiranje, obvezni su dati odgovor i navesti razloge za to.

            O ostalim pitanjima iz  samoupravne nadležnosti Općine Starigrad koja su od neposrednog interesa građana u mjesnom odboru  i odnose se na područje mjesnog odbora, građani mogu kroz tijela mjesnog odbora tražiti da budu konzultirani i da daju mišljenje prije donošenja odluka Općinskog vijeća  i Općinskog načelnika.

            Kada je zatražena konzultacija o odlukama Općinskog vijeća i u postupku donošenja planova Općine, održava se jedinstveni zbor građana za mjesni odbor radi razmatranja pokrenutih pitanja i zauzimanja stavova.

            Na osnovu stavova zbora građana iz prethodnog stava, Vijeće mjesnog odbora daje mišljenje o nacrtima i prijedlozima akata Općinskog vijeća koja su bila predmet konzultacija.

            Kada ocjeni da je nužno izvršiti šire upoznavanje građana o predmetu konzultiranja, Vijeće mjesnog odbora će sazvati zbor građana jedinstveno ili po mjesnim područjima.

            Stavove i mišljenje po pravu konzultiranja zbor građana i Vijeće mjesnog odbora dužni su formulirati na traženje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u roku od trideset (30) dana.

            Općinsko vijeće i Općinski načelnik su obvezni dati odgovor na stavove i mišljenja tijela mjesnog odbora ukoliko ih ne uvaže i navesti razloge za to.

 

IV.  SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE MJESNIH ODBORA 

Članak  23.

            Mjesni odbor ostvaruje sredstva za svoj rad iz:

•  sredstva koja Općinsko vijeće u Proračunu Općine Starigrad dodjeli mjesnom odboru za njegovu redovnu djelatnost, male komunalne akcije i slične potrebe građana u mjesnom odboru,

•  sredstva koja Općinsko vijeće u Proračunu Općine osigura mjesnom odboru za izvršavanje prenesenih poslova iz svoje nadležnosti,

•  sredstva koja u mjesnom odboru osiguraju sami građani svojim prilozima,

•  naknada od usluga koje organiziraju i provode građani u mjesnom odboru,

•  poklona, donacija i drugih sredstava, koja u skladu sa zakonom i drugim propisima, ostvari mjesni odbor.

            Financijska sredstva osigurana na način iz prethodnog stavka ovog  članka, raspoređuju se financijskim planom mjesnog odbora, prema programu rada mjesnog odbora.

            Za zakonito korištenje financijskih sredstava, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara Vijeću mjesnog odbora i Općinskom načelniku.

            Financijski plan mjesnog odbora je plan prihoda i rashoda za izvršavanje zadataka utvrđenih jednogodišnjim Programom rada mjesnog odbora.

            Vijeće mjesnog odbora donosi višegodišnji program rada i jednogodišnji program.

            Višegodišnjim programom rada planiraju se poslovi i zadaci u sklopu djelokruga mjesnog odbora za mandatno razdoblje, a donosi ga Vijeće mjesnog odbora u roku 6 mjeseci od konstituiranja.

            Jednogodišnjim programom rada utvrđuju se  zadaci i aktivnosti u sklopu djelokruga rada mjesnog odbora za jednogodišnje razdoblje, nositelji pojedinih zadaća, rokovi provedbe i izvori financiranja.

            Na temelju programa rada vijeća mjesnog odbora mogu  se donositi provedbeni planovi za pojedine srodne vrste zadataka za kraće razdoblje.

            Nakon isteka godine za koju je donijet financijski plan, Vijeće mjesnog odbora donosi Godišnji obračun.

Članak  24.

            Financijskim sredstvima koja mjesni odbor ostvari od građana i svojim poduzetim aktivnostima, raspolaže Vijeće mjesnog odbora i upotrebljava ih za izvršenje programa i planova rada mjesnog odbora, odnosno za izvršenje poslova za koje su namjenski usmjerena određena sredstva.

            Financijska sredstva iz prethodnog stava posebno se računovodstveno evidentiraju.

            Raspolaganje sredstvima vrši se na osnovu odluke Vijeća mjesnog odbora, a predsjednik Vijeća mjesnog odbora obavezno je potpisnik izdanih naloga za plaćanje na teret mjesnog odbora.

Članak  25.

            Vijeće mjesnog odbora sačinjava godišnji financijski  plan i izvještaj o izvršenju financijskog plana koji podnosi zboru građana i Općinskom načelniku.

            Na upotrebu i kontrolu korištenja financijskih sredstava koje Općina osigurava mjesnom odboru u proračunu primjenjuju se propisi kojima se uređuje donošenje i izvršavanje proračuna. Financijsko poslovanje mjesnog odbora obavlja se u skladu sa važećim financijskim propisima.

            Financijsko poslovanje obavezno se vodi na način koji osigurava stvarni uvid u financijske poslove i financijsko stanje mjesnog odbora.

            Knjigovodstveno-računovodstvene i slične poslove za mjesne odbore obavlja Jedinstveni  upravni odjel, Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun i financije Općine Starigrad.

 

V.   NADZOR I KONTROLA RADA MJESNIH ODBORA

Članak  26.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela MO obavlja Općinski načelnik. Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Općine Starigrad, općinske odluke, njihova pravila ili ne izvršavaju povjerene im poslove.

            Općinski načelnik može predložiti Vijeću mjesnog odbora da razriješi predsjednika Vijeća mjesnog odbora ako u svom radu učestalo krši zakon, Statut, propise Općine Starigrad, ova Pravila i ne izvršava povjerene poslove.

Članak 27.

            Općinski načelnik najmanje jednom godišnje organizira sastanak sa predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora o pitanjima u svezi sa:

• planiranjem razvoja općine,
•  programima javnih potreba na području mjesnog odbora,
•  stanjem i zaštitom okoliša,
• gradnjom, uređenjem i održavanjem komunalnih objekata na području mjesnog odbora
•  drugim pitanjima važnim za mjesni odbor.

            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je o pitanjima iz stavka 1. ovog članka izvijestiti Vijeće Mjesnog odbora.

Članak 28.

            Tijela mjesnog odbora obavezni su dostavljati odluke i zapisnike o svom radu Općinskom načelniku.

            Općinski načelnik, ako ocijeni da  je akt iz prethodnog stavka ovoga članka u suprotnosti s zakonom i Statutom, dužan je u roku od osam (8) dana od  dana dostave donijeti odluku o obustavi primjene općeg akta, koja mora biti obrazložena.

            Odluku iz prethodnog stavka Općinski načelnik proslijedit  će predsjedniku Vijeća mjesnog odbora i zatražiti od Vijeća mjesnog odbora da u roku od petnaest (15) dana otkloni uočene nedostatke.

 

VI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

            Vijeće mjesnog odbora može se obraćati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad za pomoć.

            Poslovi za mjesne odbore koje pruža Općinska uprava Općine Starigrad su:

•  administrativna priprema i izrada materijala (pozivi, obavijesti, upitnik/anketa, različiti obrasci-zahtjevi, prijave i sl., informacije, analize i sl.) za Vijeće MO, a u dogovoru s predsjednikom Vijeća mjesnog odbora,
•  stručno-savjetodavni poslovi iz nadležnosti mjesnih odbora,
•  knjigovodstveno-računovodstveni i sl. poslovi,
•  poslove propisane evidencije i statistike,
•  i druge slične poslove iz nadležnosti tijela mjesnog odbora.

Članak 30.

            Vijeća mjesnih odbora ne mogu vršiti zapošljavanje osoba za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

            Općina se, sukladno svojim mogućnostima i potrebama,  brine o osiguranju prostorija, opreme i sredstava za rad tijela mjesnog odbora.

            Općina će u svakom mjesnom odboru i u dogovoru sa Vijećem mjesnog odbora, postaviti primjeren broj oglasnih ploča za potrebe oglašavanja i plakatiranja.

Članak 31.

            Na početku svog mandata novoizabrani Predsjednik vijeća mjesnog odbora preuzima ključeve prostorija, službeni pečat Vijeća mjesnog odbor, službene dokumente te ostale dokumente vezane za rad Vijeća mjesnog odbora o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju novoizabrani predsjednik i Općinski načelnik Općine Starigrad odnosno predstavnik Općine ovlašten od strane Općinskog načelnika.

            Na kraju svog mandata, predsjednik dosadašnjeg saziva Vijeća mjesnog odbora mora predati novoizabranom predsjedniku i  članovima Vijeća mjesnog odbora ključeve prostorija, službeni pečat Vijeća mjesnog odbora, sve službene dokumente, akte i evidencije vezane za rad Vijeća mjesnog odbora koje je dosadašnji saziv donio i zatekao na početku svog rada.

            O primopredaji iz stavka 1. ovog  članka, sačinjava se zapisnik koji potpisuju dosadašnji predsjednik i novoizabrani predsjednik, ili osobe koje oni ovlaste.

Članak 32.

            Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči mjesnog odbora.

 

                                                                              Predsjednik:

 

 

^ Gore