« Povratak

UPU Milovci - Grabovača

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
Jedinstveni upravni odjel
 
Klasa: 350-03/15-01/01
Urbroj:2198/09-3-15-20             
 
Starigrad Paklenica, 30. listopada 2015. godine

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), te Zaključka Općinskog načelnika od  28. listopada 2015. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja
dijela ugostiteljsko-turističke zone "Milovci - Grabovača"

 

 

1.   Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Milovci-Grabovača“ (u daljnjem tekstu: Plan)provest će se u trajanju od 30 dana u razdoblju od 12. studenog 2015. do 12. prosinca 2015. godine.

2.   Uvid u Prijedlog Plana mogu izvršiti svi zainteresirani u prostorijama Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, radnim danom od 08:30 do 12:30, u vremenu trajanja javne rasprave.

3.   Javno izlaganje Plana održat će se dana 25. studenog 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad Paklenica.

4.   Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga ovog Plana, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Starigrad ili dostaviti poštom na adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica.

5.   Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik:

Marin Čavić dipl. oec.

           Prilozi:
                  1. Postojeće stanje
                  2. Namjena
                  3. Promet
                  4. Energetika i TK
                  5. Voda i odvodnja
                  6. Korištenje i zaštita
                  7. Posebni uvjeti
                  8. Način i uvjeti gradnje
                  9. Obvezni prilozi plana
                  10. Odredbe za provođenje
                  11. Sažetak

 

 -> Izvješće o javnoj raspravi

 

 

^ Gore