« Povratak

Javni natječaj - Zakup nekretnine

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 944-15/09-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-20             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Na temelju čl.35  Zakona o lokalnoj ( područnoj ) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik" Zadarske županije br. 16/09), odredbi čl. 35 i čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96, 68/98, 137/99, 2/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), te odredbi čl. 567 do 599 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05)  Općinsko vijeće donosi :

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA ZA RASPISIVANJE
JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINE

Članak 1.

Točka 1. članak I. Odluke mijenja se i glasi:

"1. dio čestice zemlje broj 3285  k.o. Seline  površine 5083 m2, na lokaciji Pisak –Seline"

 

Članak 2.

Stavak 1. članka  IV mijenja se i glasi:

 "Početna godišnja zakupnina iznosi  13.680,00 eura (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB) za predmet iz točke 1. članka 1. i 20.000,00 eura (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB) za predmet iz točke 2. članka 1.".

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromjenjene.

Općinski načelnik raspisat će Javni natječaj za davanje u zakup nekretnine iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnina.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore