« Povratak

IZVJEŠĆE O PROVEDBI
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZA 2012. GODINU

    

OPĆINA STARIGRAD____________
(naziv tijela javne vlasti)
 
Trg T. Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica_
(adresa, sjedište)
 
KLASA:008-04/13-01/1
URBROJ: 2198/09-3-13-2
 
Starigrad Paklenica, 03. siječnja 2013.g.

 

  

Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama:

  

1.

 broj zaprimljenih zahtjeva za informacije

                             15

2.

 broj usvojenih zahtjeva

                             11

3.

 broj izdanih obavijesti, sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama

                              0

4.

 broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja

Ukupno 4 odbijena zahtjeva: od toga 1 zahtjev odbijen u skladu sa čl. 3 i 3 zahtjeva odbijena u skladu sa čl. 15. st. 3.                    

5.

broj odbijenih zahtjeva  i razlozi odbijanja, sukladno članku 8. stavku 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama

                              0

6.

broj odbačenih zahtjeva i razlozi odbacivanja

                              0

7.

broj ustupljenih zahtjeva 

                              0

8. 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

                              0

9.

broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

                              0

10.

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

                              0

11.

 broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

                               0

12.

 broj zahtjeva riješenih u roku

                              14

13.

 broj zahtjeva riješenih izvan roka

                                1

14.

broj neriješenih zahtjeva

                                0

15.

broj izjavljenih žalbi

                                3 

16.

broj usvojenih žalbi

                                -

17.

 broj odbijenih žalbi

                                -

18.

broj odbačenih žalbi 

1 žalba odbačena,
2 žalbe u postupku rješavanja

19.

broj podnesenih tužbi

                                0

20.

visina ostvarene naknade iz članka 19.  Zakona o pravu na pristup informacijama

                               19,70

21.

informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona o pravu na pristup informacijama

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju kataloga informacija
- Odluka o imenovanju službenika za informiranje

22.

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih podataka

Suradnja između korisnika i davatelja informacija je zadovoljavajuća. U provebi Zakona javlja se niz poteškoća u praksi, tako npr. neki korisnici prava na informaciju često zloupotrebljavaju svoje pravo, (npr. umjesto pravnog lijeka iz upravnog akta ponavljaju isti zahtjev u nadi da će biti pozitivno rješeno) također korisnici u praksi traže informacije čiji nastanak datira unazad 20-tak godina čiji rok čuvanja čak ne mora biti 20 godina tj. Zakonom nije definirano da li je tijelo javne vlasti dužno omogućiti informaciju ako zahtjev nije u skladu sa rokovima čuvanja iz Popisa arhivskog gradiva.

 Radi mogućih pojašnjenja vezanih uz ovo Izvješće obratite se na tel. 023/369-387 Službeniku za informiranje Mariji Jukić.

 S poštovanjem,

                                                                                                          Službenik za informiranje

                                                                                                           Marija Jukić v.r.                                                                                                     

Dostaviti:
       1.  Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14, 10 000 Zagreb
       2.  Pismohrana, ovdje

 

^ Gore