« Povratak

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINA STARIGRAD
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD
 
     OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE STARIGRAD, na osnovi članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05),  propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2.

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

1.  Općinski načelnik Općine Starigrad donio je Odluku o raspisivanju izbora za Vijeća MO, 5. siječnja 2010.g., a  koja je stupila na snagu danom donošenja.

Izbori će se održati u nedjelju  21. veljače 2010. godine.

2.  Rokovi teku od dana

6. siječnja 2010. godine (SRIJEDA) od 00:00 sati

3. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća MO Općine Starigrad moraju biti dostavljeni  Povjerenstvu za izbor članova Vijeća mjesnih odbora, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

17. siječnja 2010. godine (NEDJELJA) do 24:00 sata

(Članak 18. stavak 1.)

4. Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća MO , kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

19. siječnja 2010. godine (UTORAK) do 24:00 sata

(Članak 20.)

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

20. siječnja 2010. godine od 00:00 sati do

19. veljače 2010. godine do 24:00 sata

(Članak 22. stavak 2.)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od:

20. veljače 2010. godine od 00:00 sati do

21. veljače  2010. godine do 19:00 sati

(Članak 24.)

7. Povjerenstvo za izbor članova Vijeća MO mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove Vijeća MO, dakle do:

15. veljače 2010. godine do 24:00 sata

(Članak 36. stavak 4.)

8. Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

12. veljače 2010. godine do 24:00 sata

(Članak 37. stavak 2.)

9. Glasovanje traje neprekidno

21. veljače 2010. godine od 7:00 do 19:00 sati

Birališta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.

(Članak 43. stavak 1.)

10. Birački odbori moraju dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom povjerenstvu za izbor članova Vijeća mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do:

22. veljače 2010. godine do 07:00 sati

(Članak 49.)

11. Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO  utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do:

22. veljače 2010. godine do 19:00 sati

(Članak 50. stavak 1.)

12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Starigrad kad utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća MO, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora.

(Članak 53.)

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti političke stranke i nositelji nezavisnih lista, koji su predložili liste, a prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora političke stranke i nositelji nezavisnih listi koji su sa svojim listama sudjelovali u izborima.

Prigovor podnosi se u roku od 48 sati od izvršenja radnje na koju je prigovor sastavljen.

O prigovoru odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo u roku od 48 sati rješenjem na način i po postupku utvrđenom Zakonom, Statutom Općine Starigrad  i Odlukom Općinskog vijeća Općine Starigrad od 16. prosinca 2009. god., Klasa:023-05/09-01/1, Ur. Broj: 2198/09-1/1-09-1.

Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva može se izjaviti žalba u roku 48 sati od dana primitka rješenja o prigovoru.

Žalba se podnosi Povjerenstvu za Statut i poslovnik putem Općinskog izbornog povjerenstva.

Povjerenstvo za Statut i poslovnik dužno je odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

(Članak 56. – 62.  Zakona i čl. 13. i 14. Odluke Općinskog vijeća Općine Starigrad od 16. prosinca 2009. god., Klasa:023-05/09-01/1, Ur. Broj: 2198/09-1/1-09-1)

14. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama Općine Starigrad, Tribanj i Seline i u Službenom glasniku Zadarske županije.

 
 
Klasa: 023-05/09-01/1
Ur. broj: 2198/09-2-10-2
Starigrad, 05. siječnja 2010.godine

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARIGRAD:

                                                                                        ___________________

 

^ Gore